Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 18. juni 2009 –
Kommissionen mod Østrig

(Sag C-422/08)

»Traktatbrud – direktiv 2004/35/EF – miljøansvar – forebyggelse og afhjælpning af miljøskader – manglende gennemførelse inden for den fastsatte frist«

1.                     Traktatbrudssøgsmål – Domstolens prøvelse af søgsmålsgrundlaget – relevante forhold – forholdene ved udløbet af den i den begrundede udtalelse fastsatte frist (art. 226 EF) (jf. præmis 10)

2.                     Medlemsstater – forpligtelser – gennemførelse af direktiver – undladelse – begrundet i interne forhold – ikke tilladt (art. 226 EF) (jf. præmis 11)

Angående

Traktatbrud – manglende vedtagelse inden for den fastsatte frist af de bestemmelser, som er nødvendige for at efterkomme Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader (EUT L 143, s. 56).

Konklusion

1)

Republikken Østrig har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/35/EF af 21. april 2004 om miljøansvar for så vidt angår forebyggelse og afhjælpning af miljøskader, idet den ikke inden for den fastsatte frist har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv.

2)

Republikken Østrig betaler sagens omkostninger.