Skarga wniesiona w dniu 14 września 2009 r. - Cusack-Gard'ner przeciwko Komisji

(Sprawa F-76/09)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Carolyn Cusack-Gard'ner (Wavre, Belgia) (przedstawiciel: Solicitor Dr John Temple Lang)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 22 czerwca 2009 r. oddalającej wniosek skarżącej o umożliwienie jej skorzystania z całkowitego zwrotu kosztów poniesionych w związku z jej chorobą.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 22 czerwca 2009 r. oddalającej wniosek skarżącej,

stwierdzenie, że rozdział 3 tytułu II decyzji Komisji z dnia 2 lipca 2007 r. dotyczącej ustanowienia ogólnych przepisów wykonawczych w materii zwrotu kosztów medycznych na podstawie art. 241 WE nie znajduje zastosowania:

w zakresie w jakim uznano, że koszty zakwaterowania i wyżywienia i opieki domowej nie podlegają zwrotowi,

w zakresie w jakim ustalono limit zwrotu kosztów za opiekę domową,

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

____________