Решение на Съда на публичната служба (трети състав) от 21 октомври 2009 г. - Ramaekers-Jørgensen/Комисия

(Дело F-74/08)1

(Длъжностни лица -- Данък в полза на Общността - Изчисляване - Изчисляване на размера на личното възнаграждение и на наследствената пенсия - Ред и условия за събиране на данъка - Дата на удържане)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Dominique Ramaekers-Jørgensen (Женвал, Белгия) (представител: L. Vogel, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: J. Currall и D. Martin)

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Съвет на Европейския съюз (представители: K. Zieleśkiewicz и M. Bauer)

Предмет

От една страна, отмяна на решението на органа по назначаването за изчисляване на данъка в полза на Общността на жалбоподателя чрез събиране на размера на личното му възнаграждение с този на наследствената му пенсия, както и отмяна на решението за отхвърляне на искането данъкът в полза на Общността, с който се облага наследствената му пенсия, да не се удържа от размера на възнаграждението му преди изплащането ѝ. От друга страна, установяване на незаконосъобразност на членове 3 и 4 от Регламент № 260/68.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Ramaekers-Jørgensen понася направените от нея съдебни разноски и съдебните разноски на Комисията на Европейските общности.

Съветът на Европейския съюз понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 272, 25.10.2008 г., стр. 52.