Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 7. oktoobri 2009. aasta otsus - Y versus komisjon

(Kohtuasi F-29/08)1

(Lepingulised teenistujad - Ilmselge ebapädevuse tõttu töölepingu ülesütlemine - Ebarahuldav käitumine teenistuses)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Y (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat N. Lhoëst)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: M. J.-P. Keppenne ja L. Lozano Palacios)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada töölepingute sõlmimiseks volitatud asutuse 24. mai 2007. aasta otsus hageja lepingulise töötaja lepingu ülesütlemise kohta tema väidetavalt ebarahuldava käitumise tõttu teenistuses ning hüvitada varaline ja mittevaraline kahju.

Kohtuotsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja Y-lt.

____________

1 - ELT C 116, 9.5.2008, lk 35.