VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

25 päivänä tammikuuta 2007

Asia F-55/06

Augusto de Albuquerque

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Asemapaikan siirto – Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta – Ilmeinen arviointivirhe – Yhdenvertaisuusperiaate – Harkintavallan väärinkäyttö – Yksikön etu

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Augusto de Albuquerque vaatii komission pääosaston ”Tietoyhteiskunta ja viestimet” pääjohtajan 23.9.2005 tekemän sellaisen päätöksen kumoamista, jolla hänet on siirretty yksikön päälliköksi yksikköön G 2 ”Mikro- ja nanojärjestelmät”, sekä nimittävän viranomaisen 2.2.2006 tekemän sellaisen päätöksen kumoamista, jolla hänen riidanalaisesta päätöksestä tekemänsä valitus on hylätty

Ratkaisu: Kanne hylätään. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Yksikköjen organisointi – Henkilöstön asemapaikkojen määrääminen

(Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Näyttö – Virkamiehen asemapaikan siirrosta tehtyä päätöstä koskeva kanne

3.      Henkilöstö – Yksikköjen organisointi – Henkilöstön asemapaikkojen määrääminen

(Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta)

4.      Henkilöstö – Yksikköjen organisointi – Henkilöstön asemapaikkojen määrääminen

(Henkilöstösääntöjen 7 artiklan 1 kohta)

1.      Silloin, kun päätöksen ei ole todettu olevan yksikön edun vastainen, kysymyksessä ei voi olla harkintavallan väärinkäyttö. Tilanne on tällainen, jos asemapaikan siirtoa koskeva päätös on tehty kestämättömäksi käyneen hallinnollisen tilanteen lopettamiseksi, kun henkilösuhteissa ilmenneistä ongelmista aiheutuu yksikön moitteettomalle toiminnalle vahingollisia jännitteitä. Tässä yhteydessä ei ole tarpeen määrittää, kuka vastaa näistä tapahtumista, tai edes tietää, ovatko esitetyt moitteet perusteltuja.

(ks. 60, 61 ja 89 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 124/78, List v. komissio, 12.7.1979 (Kok. 1979, s. 2499, 13 kohta); asia 176/82, Nebe v. komissio, 14.7.1983 (Kok. 1983, s. 2475, 25 kohta); yhdistetyt asiat C‑116/88 ja C‑149/88, Hecq v. komissio, 7.3.1990 (Kok. 1990, s. I‑599, 22 kohta) ja asia C‑294/95 P, Ojha v. komissio, 12.11.1996 (Kok. 1996, s. I‑5863, 41 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑59/91 ja T‑79/91, Eppe v. komissio, 10.6.1992 (Kok. 1992, s. II‑2061, 57 kohta); asia T‑98/96, Costacurta v. komissio, 22.1.1998 (Kok. H. 1998, s. I‑A‑21 ja II‑49, 39 kohta); yhdistetyt asiat T‑78/96 ja T‑170/96, W v. komissio, 28.5.1998 (Kok. H. 1998, s. I‑A‑239 ja II‑745, 88 kohta); asia T‑131/97, Gómez de Enterría y Sanchez v. parlamentti, 17.11.1998 (Kok. H. 1998, s. I‑A‑613 ja II‑1855, 62 kohta); asia T‑100/00, Campoli v. komissio, 6.3.2001 (Kok. H. 2001, s. I‑A‑71 ja II‑347, 45 ja 63 kohta); asia T‑76/03, Meister v. SMHV, 28.10.2004 (Kok. H. 2004, s. I‑A‑325 ja II‑1477, 79 ja 80 kohta) ja asia T‑236/02, Marcuccio v. komissio, 24.11.2005 (Kok. H. 2005, s. I‑A‑365 ja II‑1621, 182 kohta).

2.      Hallinto voi puolustautuakseen ja erityisesti osoittaakseen yhteisöjen tuomioistuimissa riitautetun asemapaikan siirtoa koskevan päätöksen tueksi esitettyjen perustelujen oikeellisuuden perustellusti viitata kantajan muistioon, joka paljastaa yksikön moitteettomalle toiminnalle vahingolliset jännitteet, vaikka tätä muistiota, jossa on maininta ”henkilökohtainen ja luottamuksellinen”, ei ole koskaan virallisesti toimitettu vastaanottajalle eli kantajan esimiehelle, mutta kantaja on toimittanut sen muille yksikön vastuuhenkilöille, sillä nämä seikat eivät voi viedä siltä todistusarvoa.

(ks. 64 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑353/94, Postbank v. komissio, 18.9.1996 (Kok. 1996, s. II‑921, 67 ja 68 kohta).

3.      Se, että virkamiehen asemapaikan siirtoa yksikön edun nimissä koskevan päätöksen lisäksi hänen hierarkiatasollaan henkilösuhteissa ilmenneiden ongelmien seurauksena on siirretty muidenkin virkamiesten asemapaikkoja sellaisen toimenpiteen perusteella, joka kuuluu hallinnon sisäisellä päätöksellä vahvistettuihin pakollisiin asemapaikan vaihdoksiin, ei voi kyseenalaistaa päätöksen laillisuutta.

(ks. 70 kohta)

4.      Kun kyseessä on asemapaikan siirto, joka koskee useita virkamiehiä, joista yksi on siirretty toiseen asemapaikkaan yksikön edun nimissä hänen hierarkiatasollaan henkilösuhteissa ilmenneiden ongelmien seurauksena, ja muut on siirretty toiseen asemapaikkaan hallinnon sisäisellä päätöksellä vahvistettujen pakollisten asemapaikan vaihdosten perusteella, ensin mainittua ja viimeksi mainittuja ei ole mahdollista verrata keskenään, koska viimeksi mainitut eivät ole olleet osallisina henkilösuhteisiin liittyvissä ongelmissa vaan ovat eri tilanteessa kuin hän. Se, että hallinto on ottanut huomioon sen, että virkamies, joka on siirretty toiseen asemapaikkaan pakollisten asemapaikan vaihdosten perusteella, on kieltäytynyt siirrosta tiettyyn tehtävään, mutta ei sitä, että virkamies, joka on siirretty toiseen asemapaikkaan yksikön edun nimissä, on kieltäytynyt samalla tavoin, ei siten merkitse syrjintää.

(ks. 92 ja 94 kohta)