VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

13 päivänä joulukuuta 2007

Asia F-42/06

Asa Sundholm

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva kertomus – Vuoden 2004 arviointikierros – Arvioinnin tavoitteet ja perusteet – Vahingonkorvaus

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Asa Sundholm vaatii erityisesti ajalta 1.1.–31.12.2004 laaditun urakehitystään koskevan arviointikertomuksen kumoamista ja komission velvoittamista maksamaan yhden euron vahingonkorvauksen kyseisestä urakehitystä koskevasta arviointikertomuksesta hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Ratkaisu: Sundholmin urakehitystä koskeva kertomus ajalta 1.1.–31.12.2004 kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Arviointi – Urakehitystä koskeva arviointikertomus

(Henkilöstösääntöjen 43 artikla)

2.      Virkamiehet – Kanne – Vahingonkorvauskanne – Lainvastaisen riitautetun toimen kumoaminen – Kohtuullinen korvaus henkisestä kärsimyksestä

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

1.      Komission antamien, henkilöstösääntöjen 43 artiklan täytäntöönpanoa koskevien yleisten säännösten 8 artiklan 5 kohdan neljännestä alakohdasta ilmenee, että hallinnolla on velvollisuus vahvistaa toimenhaltijaa koskevat tavoitteet ja arviointiperusteet. Tämän säännöksen mukaan arvioijan ja toimenhaltijan välisessä virallisessa keskustelussa, joka käydään kunkin arviointikierroksen alussa, on käsiteltävä paitsi kyseisen toimenhaltijan suoritusten arvioimista viitejaksona, joka on arviointikierroksen pitämistä edeltävän vuoden 1.1. ja 31.12. välinen aika, myös viitejaksoa seuraavan vuoden tavoitteiden vahvistamista, koska nämä tavoitteet muodostavat lähtökohdan tehokkuuden arvioimisessa. Tästä velvollisuudesta muistutetaan arviointiohjeissa, jotka komissio on asettanut itselleen menettelysäännöksi.

Jos kyseiselle viitejaksolle ei ole vahvistettu tavoitteita ja arviointiperusteita, hallinto ei voi väittää, että edeltävän viitejakson tavoitteet koskevat myös kyseistä viitejaksoa, koska niiden voimassaolon päättymisajankohtaa ei ollut mitenkään määritelty.

(ks. 31, 32 ja 37 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 190/82, Blomefield v. komissio, 1.12.1983 (Kok., s. 3981, 20 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑63/89, Latham v. komissio, 24.1.1991 (Kok., s. II‑19, 25 kohta) ja asia T‑296/01, Tatti v. komissio, 30.9.2003 (Kok. H., s. I‑A‑225 ja II‑1093, 43 kohta).

2.       Riidanalaisen toimen kumoaminen muodostaa sellaisenaan asianmukaisen ja pääsääntöisesti, eli silloin, kun riidanalaiseen päätökseen ei sisälly lainkaan sellaista kielteistä arviota kantajan kyvyistä, joka saattaisi loukata häntä, riittävän korvauksen henkisestä kärsimyksestä, joka kantajalle on voinut aiheutua kumotusta päätöksestä.

(ks. 44 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑60/94, Pierrat v. yhteisöjen tuomioistuin, 26.1.1995 (Kok. H. 1995, s. I‑A‑23 ja II‑77, 62 kohta).