TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2007 m. gruodžio 14 d.

Byla F‑21/07

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Tariamai neteisėtas duomenų apie paciento sveikatą tvarkymas – Nepriimtinumas – Protingo termino pateikti prašymą dėl žalos atlyginimo nesilaikymas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo atlyginti jo tariamai patirtą žalą dėl tam tikrų Komisijos tarnautojų neteisėtų veiksmų tvarkant duomenis apie jo sveikatą.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinių priimtinumas – Vertinimas atsižvelgiant į ieškinio pareiškimo momentu galiojusias nuostatas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Terminai – Institucijai pateiktas prašymas atlyginti žalą – Protingo termino laikymasis

(Teisingumo Teismo statuto 46 straipsnis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnis)

1.      Nors Tarnautojų teismo procedūros reglamento 76 straipsnyje įtvirtinta nuostata, pagal kurią  Tarnautojų teismas gali nutartimi atmesti ieškinį, jeigu jis akivaizdžiai atmestinas, yra procesinė nuostata, kuri, kaip tokia, nuo įsigaliojimo taikoma visiems Tarnautojų teisme nagrinėjamiems ginčams; taip nėra nuostatų, kuriomis remdamasis Tarnautojų teismas gali, taikydamas šį straipsnį, laikyti ieškinį akivaizdžiai nepriimtinu ir kuriomis gali būti tik ieškinio pareiškimo dieną galiojančios nuostatos, atveju.

(žr. 14 punktą)

2.      Visus prašymus, kuriais siekiama iš Bendrijos gauti atlyginimą už institucijos padarytą žalą, pareigūnas ar tarnautojas privalo pateikti institucijai per protingą terminą, skaičiuojamą nuo tada, kai sužinojo apie situaciją, dėl kurios skundžiasi. Termino protingumą reikia vertinti atsižvelgiant į kiekvienos bylos aplinkybes, ypač į bylos svarbą suinteresuotajam asmeniui, bylos sudėtingumą ir jos šalių veiksmus.

Šiuo atveju taip pat reikia atsižvelgti į penkerių metų ieškinio senaties terminą, numatytą Teisingumo Teismo statuto 46 straipsnyje ieškiniams dėl deliktinės atsakomybės. Tačiau penkerių metų terminas nėra griežta ir nekeičiama riba, iki kurios visi pateikti prašymai yra priimtini, neatsižvelgiant į tai, per kiek laiko ieškovas pateikė savo prašymą administracijai, ir į bylos aplinkybes.

(žr. 19–22  punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo sprendimai: 2004 m. spalio 5 d. Sprendimo Eagle ir kt. prieš Komisiją, T‑144/02, Rink. p. II‑3381, 65 ir 66 punktai; 2007 m. vasario 1 d. Sprendimo Tsarnavas prieš Komisiją, F‑125/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 76 ir 77 punktai.