PERSONALDOMSTOLENS DOM (andra avdelningen)

den 13 december 2007

Mål F-130/05

Carlos Alberto Soares

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Återupprättande av karriär – Ingen betygsrapport – Jämförelse av kvalifikationerna – Begäran enligt artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna – Upptagande till sakprövning – Ny och väsentlig omständighet”

Saken: Talan väckt enligt artiklarna 236 EG och 152 EG varigenom Carlos Alberto Soares har yrkat ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avslå hans begäran att hans karriär ska återupprättas.

Avgörande: Talan ogillas. Vardera parten ska stå för sina egna kostnader.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Tidsfrister

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90och 91)

En tjänsteman kan genom att rikta en begäran, i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, till tillsättningsmyndigheten endast på nytt få möjlighet att anföra klagomål och väcka talan mot ett beslut, som har blivit slutgiltigt genom att de tidsfrister som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna har gått ut, om en ny och väsentlig omständighet har inträffat innan han framställde denna begäran.

Härvid kan den omständigheten att en betygsrapport har upprättats för tjänstemannens del efter det omtvistade befordringsförfarandet inte anses utgöra en ny och väsentlig omständighet som gör att han får rätt att vända sig mot ett slutgiltigt beslut att han inte ska befordras, om han hade kännedom om att ingen betygsrapport hade upprättats och att han således inte kunde komma i fråga för befordran i detta befordringsförfarande. En berörd tjänsteman kan nämligen anföra klagomål mot ett sådant beslut även om det inte föreligger någon betygsrapport, med hänvisning till att han missgynnas av att hans betygsrapport ännu inte har upprättats.

(se punkterna 52, 57, 58 och 60)

Hänvisning till

Domstolen den 26 september 1985, Valentini mot kommissionen, 231/84, REG 1985, s. 3027, punkt 14

Förstainstansrätten den 22 september 1994, Carrer m.fl. mot domstolen, T‑495/93, REGP 1994, s. I‑A‑201 och s. II‑651, punkt 20; 26 oktober 2000, Verheyden mot kommissionen, T‑138/99, REGP 200, s. I‑A‑219 och s. II‑1001, punkt 43; 29 april 2002, Hilden mot kommissionen, T‑70/98, REGP 2002, s. I‑A‑57 och s. II‑265, punkt 39