KENDELSE AFSAGT AF FORMANDEN FOR PERSONALERETTENS FØRSTE AFDELING

28. november 2007

Sag F-71/07

Georgios Karatzoglou

mod

Det Europæiske Genopbygningsagentur (EAR)

»Mindelig bilæggelse på Rettens initiativ – slettelse«

Angående: Søgsmål, hvorved Georgios Karatzoglou har nedlagt påstand om, at EAR tilpligtes at betale erstatning for det tab og den ikke-økonomiske skade, som sagsøgeren har lidt som følge af den manglende fuldbyrdelse af den dom, som Retten i Første Instans afsagde den 23. februar 2006 (sag T-471/04, Karatzoglou mod EAR, Sml. Pers. I-A-2, s. 35, og II-A-2, s. 157), hvorved den annullerede EAR’s afgørelse af 26. februar 2004 om opsigelse af sagsøgerens ansættelseskontrakt.

Udfald: Sag F-71/01, Karatzoglou mod EAR, slettes fra Rettens register. EAR betaler sagsøgeren 10 000 EUR til dækning af de omkostninger, han har afholdt. EAR bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemænd – søgsmål – mindelig bilæggelse af tvisten for Personaleretten – slettelse af registret

(Personalerettens procesreglement, art. 69 og 74)