AVALIKU TEENISTUSE KOHTU ESIMESE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

28. november 2007

Kohtuasi F-71/07

Georgios Karatzoglou

versus

Euroopa Ülesehitusamet (EAR)

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      Hagi, milles G. Karatzoglou palub kohustada EAR‑i hüvitama varalise ja mittevaralise kahju, mis tekkis seetõttu, et ei täidetud Esimese Astme Kohtu 23. veebruari 2006. aasta otsust kohtuasjas T‑471/04: Karatzoglou vs. EAR (EKL AT 2006, lk I‑A‑2‑35 ja II‑A‑2‑157), millega tühistati EAR‑i 26. veebruari 2004. aasta otsus hageja teenistuslepingu lõpetamise kohta.

Otsus: Kustutada registrist kohtuasi F‑71/01: Karatzoglou vs. EAR. Mõista EAR‑ilt välja hageja kohtukulud summas 10 000 eurot. Jätta EAR‑i kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artiklid 69 ja 74)