ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (tretia komora)

zo 7. novembra 2007

Vec F‑57/06

Jacques Hinderyckx

proti

Rade Európskej únie

„Verejná služba – Úradníci – Povýšenie – Povyšovanie za rok 2005 – Nezapísanie do zoznamu povýšených úradníkov – Porušenie článku 45 služobného poriadku – Porovnávacie hodnotenie zásluh – Hodnotiace správy pochádzajúce z rôznych inštitúcií“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou J. Hinderyckx navrhuje jednak zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Rady o jeho nepovýšení do platovej triedy B* 8 v rámci povyšovania za rok 2005 a jeho povýšenie do tejto triedy, a jednak požaduje náhradu utrpenej ujmy

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Rada znáša svoje vlastné trovy a je povinná nahradiť tretinu trov konania žalobcu. Žalobca znáša dve tretiny svojich vlastných trov konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Povýšenie – Sťažnosť nepovýšeného uchádzača

(Služobný poriadok úradníkov, článok 25 druhý odsek, článok 45 a článok 90 ods. 2)

2.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

3.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45; nariadenie Rady č. 723/2004)

4.      Úradníci – Povýšenie – Porovnávacie hodnotenie zásluh

(Služobný poriadok úradníkov, článok 45)

1.      Hoci menovací orgán nie je povinný odôvodniť svoje rozhodnutia o povýšení s ohľadom na nepovýšených úradníkov, je naopak povinný odôvodniť svoje rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti nepovýšeného úradníka, pričom odôvodnenie tohto rozhodnutia by sa malo zhodovať s odôvodnením rozhodnutia, voči ktorému sťažnosť smerovala.

V prípade povýšení výberom spomedzi úradníkov podľa článku 45 služobného poriadku stačí, ak sa odôvodnenie zamietnutia sťažnosti týka splnenia právnych podmienok, ktorými služobný poriadok upravuje riadny priebeh povýšení.

Okrem toho, rozhodnutie o zamietnutí sťažnosti proti rozhodnutiu o nepovýšení spĺňa požiadavku odôvodnenia, keďže umožňuje dotknutej osobe posúdiť dôvodnosť rozhodnutia o jej nepovýšení a zvážiť možnosť podať žalobu na súd Spoločenstva, ako aj dovoľuje tomuto súdu vykonať preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o povýšení.

Pokiaľ ide presnejšie o situáciu úradníka, ktorý bol preložený v rámci medziinštituciálnej mobility, a hoci sa na základe mimoriadne vysokej úrovne jeho poslednej hodnotiacej správy vypracovanej inštitúciou pôvodu môže zdať, že by bolo žiadúce, keby obsahovala úplnejšie a podrobnejšie odôvodnenie, menovací orgán splní požiadavku odôvodnenia, keď spresní, že všetky správy dotknutej osoby boli zohľadnené pri porovnávacom hodnotení zásluh, a uvedie, že analytické a všeobecné posúdenia boli zvážené na účely zrelativizovať prístupy rôznych hodnotiteľov a napokon vysvetlí, ako bolo prihliadnuté na odpracované roky.

V každom prípade ak menovací orgán základné prvky odôvodnenia predložil, doplňujúce údaje je možné uvádzať počas konania.

(pozri body 25 – 27, 31 a 32)

Odkaz:

Súdny dvor: 7. februára 1990, Culin/Komisia, C‑343/87, Zb. s. I‑225, bod 13; 9. decembra 1993, Parlament/Volger, C‑115/92 P, Zb. s. I‑6549, body 22 a 23

Súd prvého stupňa: 29. mája 1997, Contargyris/Rada, T‑6/96, Zb. VS s. I‑A‑119, II‑357, bod 147; 18. decembra 1997, Delvaux/Komisia, T‑142/95, Zb. VS s. I‑A‑477, II‑1247, bod 84; 27. apríla 1999, Thinus/Komisia, T‑283/97, Zb. VS s. I‑A‑69, II‑353, body 74 až 76; 21. septembra 1999, Oliveira/Parlament, T‑157/98, Zb. VS s. I‑A‑163, II‑851, bod 50; 10. júna 2004, Liakoura/Rada, T‑330/03, Zb. VS s. I‑A‑191, II‑859, bod 42; 3. februára 2005, Heurtaux/Komisia, T‑172/03, Zb. VS s. I‑A‑15, II‑63, bod 44; 3. októbra 2006, Nijs/Dvor audítorov, T‑171/05, Zb. VS s. I‑A-2-195, II‑A‑2‑999, bod 42

2.      Menovací orgán disponuje na účely porovnávacieho hodnotenia zásluh úradníkov, ktorí prichádzajú do úvahy na povýšenie, širokou mierou voľnej úvahy, a toto porovnávacie hodnotenie vykonané najmä na podklade hodnotiacich správ, sa musí vykonať starostlivo a nestranne, v záujme služby a v súlade so zásadou rovnosti zaobchádzania, na základe porovnateľných zdrojov informácií a údajov. Na tento účel má uvedený orgán podľa služobného poriadku právomoc vykonať hodnotenie zásluh úradníkov, ktorí prichádzajú do úvahy na povýšenie, podľa postupu alebo metódy, ktoré považuje za najvhodnejšie.

Preskúmanie súdu Spoločenstva sa teda musí obmedziť na otázku, či s ohľadom na spôsoby a dôvody, ktoré mohli viesť administratívu k jej posúdeniu, tento orgán postupoval v prijateľných medziach a nepoužíval svoju právomoc zjavne nesprávnym spôsobom. Uvedený súd teda nemôže nahrádzať posúdenie menovacieho orgánu svojím vlastným posúdením schopností a zásluh uchádzačov.

(pozri body 43 a 44)

Odkaz:

Súdny dvor: 1. júla 1976, De Wind/Komisia, 62/75, Zb. s. 1167, bod 17; 17. decembra 1992, Moritz/Komisia, C‑68/91 P, Zb. s. I‑6849, bod 16

Súd prvého stupňa: 3. októbra 2000, Cubero Vermurie/Komisia, T‑187/98, Zb. VS s. I‑A‑195, II‑885, bod 59; 15. septembra 2005, Casini/Komisia, T‑132/03, Zb. VS s. I‑A‑253, II‑1169, bod 52 a citovaná judikatúra, a body 53 a 54

3.      Hodnotiace správy predstavujú pre menovací orgán, tak v znení článku 45 služobného poriadku pred nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 723/2004, ktorým sa mení a dopĺňa Služobný poriadok úradníkov a Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, t. j. 1. mája 2004, ako aj v znení tohto článku po uvedenom dátume, mimoriadne dôležitý prvok na povýšenie úradníka. Článok 45 účinný pred 1. májom 2004 stanovoval, že okrem hodnotiacich správ existuje ešte ďalší prvok, ktorý musí byť predmetom porovnávacieho hodnotenia na účely povýšenia, a síce „zásluhy“, pričom však nespresnil konkrétny obsah tohto pojmu, ktorý bol stanovený až judikatúrou, z ktorej vyplýva, že dotknutý pojem odkazuje na ďalšie informácie týkajúce sa administratívneho postavenia a osobnej situácie úradníkov, pričom môže zmeniť posúdenie dosiahnuté len na základe hodnotiacich správ.

Znenie článku 45 služobného poriadku je už dnes jasnejšie pokiaľ ide o prvky, ktoré sa majú zohľadniť pri povýšení, pretože odkazuje, okrem hodnotiacich správ na používanie iných jazykov než jazyka, o ktorého dôkladnej znalosti predložili dotknutí úradníci dôkaz, a v prípade potreby aj dôležitosť nimi vykonávaných povinností; v zásade už menovací orgán vykonáva porovnávacie hodnotenie zásluh úradníkov, ktorí prichádzajú do úvahy na povýšenie, s prihliadnutím na tieto tri prvky, pričom pojem „zásluhy“ uvedený v článku 45 služobného poriadku má teda odlišný rozsah, ktorý je vo svojej podstate širší ako rozsah rovnakého pojmu použitého v znení tohto článku platného do 1. mája 2004.

Okrem toho, keďže judikatúra pred nadobudnutím účinnosti nariadenia č. 723/2004 uznala, že pri posúdení zásluh úradníkov môže menovací orgán subsidiárne prihliadnuť aj na iné prvky, akými sú vek či počet odpracovaných rokov v platovej triede alebo službe, tieto subsidiárne prvky môžu byť užitočné aj dnes alebo v prípade, že po zohľadnení troch prvkov výslovne uvedených v článku 45 služobného poriadku sú zásluhy úradníkov, ktorí prichádzajú do úvahy na povýšenie, rovnaké, a môžu oprávnene predstavovať určujúci faktor pri výbere menovacím orgánom.

(pozri body 45 a 46)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: 25. novembra 1993, X/Komisia, T‑89/91, T‑21/92 a T‑89/92, Zb. s. II‑1235, body 49 a 50; 29. februára 1996, Lopes/Súdny dvor, T‑280/94, Zb. VS s. I‑A‑77, II‑239, bod 138; 21. októbra 1997, Patronis/Rada, T‑168/96, Zb. VS s. I‑A‑299, II‑833, bod 35; 5. marca 1998, Manzo‑Tafaro/Komisia, T‑221/96, Zb. VS s. I‑A‑115, II‑307, body 17 a 18; 24. februára 2000, Jacobs/Komisia, T‑82/98, Zb. VS s. I‑A‑39, II‑169, body 36 až 39; 11.júla 2002, Perez Escanilla/Komisia, T‑163/01, Zb. VS s. I‑A‑131, II‑717, bod 29; 9. apríl 2003, Tejada Fernández/Komisia, T‑134/02, Zb. VS s. I‑A‑125, II‑609, bod 42

4.      Hoci inštitúcie Spoločenstva musia jednak zabezpečiť, aby mobilita nenarušila priebeh služobného postupu preložených úradníkov a jednak preskúmať situáciu úradníka, ktorý bol preložený, s cieľom overiť, že preložení úradníci neboli poškodení v rámci povyšovania, v článku 45 služobného poriadku nie je uvedená nijaká povinnosť inštitúcie upraviť si konkrétne pravidlá vzťahujúce sa na situáciu úradníkov, ktorí boli preložení v rámci mobility.

Menovací orgán ma podľa služobného poriadku právomoc vykonať povýšenie podľa postupu alebo metódy, ktoré uzná za vhodné. V dôsledku toho a vzhľadom na právny základ, ktorý predstavuje článok 45 služobného poriadku, a povinnosť, ktorá z neho vyplýva inštitúciám, podľa ktorej musí táto inštitúcia vykonať v každom prípade porovnávacie hodnotenie zásluh s ohľadom najmä na hodnotiace správy, úradník nemôže požadovať, aby inštitúcia prijala pravidlá upravujúce osobitne postup a metódy porovnania medzi úradníkmi, ktorí boli hodnotení touto inštitúciou a úradníkmi, ktorí do nej nastúpili potom, ako boli hodnotení inou inštitúciou. V tejto súvislosti úradník nemôže dotknutej inštitúcii vytýkať ani to, že použila svoju právomoc zjavne nesprávnym spôsobom, keď neprijala taký právny rámec, ak nepredloží dôkaz, že existovalo skutočné riziko svojvoľnosti pri porovnávacom hodnotení zásluh úradníkov v dôsledku toho, že dané opatrenia neboli prijaté. Navyše na rozdiel od článku 43 služobného poriadku týkajúceho sa predovšetkým hodnotiacich správ, v článku 45 služobného poriadku nie je uvedená nijaká povinnosť prijať regulačný rámec pre postup o povýšení, a to aj napriek tomu, že niektoré inštitúcie si prostredníctvom interných rozhodnutí právne upravili taký postup.

(pozri body 55, 59 a 60)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Cubero Vermurie/Komisia, už citovaný, body 68 a 69; 28. septembra 2004, Tenreiro/Komisia, T‑216/03, Zb. VS s. I‑A‑245, II‑1087, body 92 a 95