KENDELSE AFSAGT AF PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

8. november 2007

Sag F-50/07 AJ

Valentina Hristova

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Retshjælp«

Angående: Ansøgning fra Valentina Hristova om retshjælp i henhold til artikel 94 i Rettens procesreglement, som på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om retshjælp i medfør af artikel 3, stk. 4, i Rådets afgørelse 2004/752/EF af 2. november 2004 om oprettelse af en Ret for EU-personalesager (EUT L 333, s. 7) finder tilsvarende anvendelse på Personaleretten, med henblik på indbringelse af et søgsmål med påstand om annullation af afgørelsen truffet af udvælgelseskomitéen for udvælgelsesprøve EPSO/AST/14/06 den 3. april 2007 om ikke at give Valentina Hristova adgang til prøverne afholdt af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) til oprettelse af en ansættelsesreserve af assistenter med bulgarsk statsborgerskab til sekretariatsfunktioner (EUT C 145, s. 22).

Udfald: Sagsøgeren bevilges retshjælp. Et beløb, der svarer til sagsøgerens omkostninger dokumenteret i bilag, overføres til de advokater, der repræsenterer sagsøgeren, begrænset til 1 000 EUR for den skriftlige forhandling, og til 1 000 EUR for den mundtlige forhandling. Advokaterne Angel Kerelov og Georgi Kerelov udpeges til at repræsentere sagsøgeren.

Sammendrag

Retspleje – ansøgning om gratis retshjælp – betingelser for ydelse

(Rettens procesreglement, art. 94, stk. 1-3, og art. 96, stk. 3; Rådets afgørelse 2004/752, art. 3, stk. 4)