ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (druhá komora)

z 22. novembra 2007

Vec F‑34/06

Christos Michail

proti

Komisii Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe – Hodnotenie za rok 2004 – Žaloba o neplatnosť – Žaloba o náhradu škody“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a článku 152 AE, ktorou Ch. Michail navrhuje zrušiť správu o jeho služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2004, zrušiť rozhodnutie zo 4. novembra 2005, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť proti správe o služobnom postupe za rok 2004, ako aj zaviazať Komisiu na zaplatenie sumy 120 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy, ktorú údajne utrpel

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

Úradníci – Hodnotenie – Správa o služobnom postupe

(Služobný poriadok úradníkov, článok 43)

Keďže nie je možné vykonať hodnotenie spôsobilosti, výkonnosti a správania sa úradníka v službe za obdobie, počas ktorého mu nebola pridelená nijaká úloha, tento úradník nemôže namietať, že správa o jeho služobnom postupe za príslušný rok neobsahuje hodnotenie za dané obdobie.

(pozri bod 31)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 22. novembra 2007, Michail/Komisia, F‑67/05, Zb. VS s. I‑A-1-0000, II‑A-1-0000, bod 33