РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

8 ноември 2007 година

Дело F-125/06

Walter Deffaa

срещу

Комисия на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Реформа на Правилника — Преместване — Длъжност на генерален директор — Класиране — Член 7, параграф 1 от Правилника — Член 29, параграф 1 от Правилника — Член 44, втора алинея от Правилника — Член 45, параграф 1 от Правилника — Премия за ръководни функции“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 ЕА, с която г‑н Deffaa иска да се отмени решението на председателя на Комисията от 12 януари 2006 г. за назначаването му на длъжността генерален директор на служба „Вътрешен одит“, считано от 1 август 2004 г., доколкото с това решение той е класиран в степен A*15, стъпка 4, и ако е необходимо, да се отмени решението на генералния директор на генерална дирекция „Персонал и администрация“ от 23 декември 2005 г., с което е отхвърлена неговата молба за предоставяне на допълнителна стъпка в неговата степен, считано от датата на назначаването му като генерален директор, на основание член 44, втора алинея от Правилника, изменен с Регламент (ЕО, Евратом) № 723/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. (ОВ L 124, стр. 1)

Решение: Отхвърля жалбата. Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

Резюме

1.      Длъжностни лица — Свободна длъжност — Заемане на длъжност чрез преместване — Класиране в степен

(член 7, параграф 1 и член 29 от Правилника за длъжностните лица; член 2, параграф 1 от приложение XIII; приложение XIII.1)

2.      Длъжностни лица — Повишаване в стъпка — Длъжностно лице, заемащо ръководна длъжност

(член 44, втора алинея от Правилника за длъжностните лица; член 7, параграф 4 от приложение XIII)

1.      Длъжностно лице от старата степен A 2, преименувана на A*15 с влизането в сила на Регламент № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, което, след като е подало кандидатура по обявление за свободно място за длъжност от старата степен A 1, преименувана на A*16, е назначено на длъжността генерален директор в Комисията със своите степен и стъпка, не може валидно да поддържа, че Комисията е била длъжна да го назначи със степен A*16, по-високата степен в разглежданата функционална група, за да му възложи по-важните функции на генерален директор.

В Правилника няма разпоредба, която да забранява на Комисията да назначава длъжностни лица на длъжността генерален директор с по-ниската степен в разглежданата функционална група, освен ако те са вече класирани в по-високата степен. Подобно назначаване с по-ниската степен във функционалната група не може да се приеме за несъвместимо с принципа, съгласно който всяко длъжностно лице има възможност за кариерно развитие в рамките на своята институция, тъй като е възможно преместеното на длъжността генерален директор длъжностно лице със степен A*15, което запазва своята степен, впоследствие да бъде евентуално повишено в степен A*16.

Въпреки че в обявлението за свободно място е предвидена степен A 1 за свободната длъжност, премахването на споменатата степен, считано от 1 май 2004 г., поради въвеждането на новата кариерна система налага Комисията да определи съответната степен съгласно приложение XIII.1 от Правилника. Длъжността генерален директор обаче съответства на две степени, а именно A*15 и A*16. Равнището на конкурсната длъжност, което Комисията е определила, изготвяйки обявата за свободно място съгласно разпоредбите на стария правилник, не е могло да продължи действието на последния след 1 май 2004 г. — приетата от общностния законодател дата на влизане в сила на новата кариерна структура на длъжностните лица на Общността.

Не може успешно да се поддържа твърдението, че органът по назначаването няма как да възложи по-важни функции на длъжностно лице, без да го повиши в по-високата степен. В това отношение таблицата в приложение XIII.1 към Правилника, в която се описват различните видове длъжности, предвижда, че на една и съща степен съответстват длъжности на различни равнища, като длъжностите директор и генерален директор, що се отнася до степента A*15.

(вж. точки 58—62)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 11 юли 2007 г., Centeno Mediavilla и др./Комисия, T‑58/05, Сборник СПС, стр. I‑A‑2‑0000 и II‑A‑0000, точка 109

2.      Между разпоредбата на член 44, втора алинея от Правилника, която урежда повишаването в стъпка, и тази на член 7, параграф 4 от приложение XIII към същия правилник, която урежда премията за ръководни функции, в редакцията съгласно Регламент № 723/2004 за изменение на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, съществува тясна връзка, така че не може да се допусне едната разпоредба да се прилага самостоятелно, без да бъде взета предвид другата.

Предвидените в тези две разпоредби финансови предимства имат еднакъв размер и макар да се предоставят по различен начин, са много сходни по предмет и цел, а именно по-специално да компенсират неудобствата, вътрешно присъщи на функциите на средно или висше ръководно равнище.

Освен това, ако се приеме, че за длъжностно лице, което е наето на работа преди 1 май 2004 г. и изпълнява ръководни функции, може да се кумулират премията за ръководни функции и повишаването в стъпка, докато наетите на работа след 30 април 2004 г. длъжностни лица, които изпълняват ръководни функции, при всички случаи никога не могат да претендират ползването на тази премия, би се създало, без обективна обосновка, неравно третиране на длъжностните лица при прилагането на въведените по повод на административната реформа нови разпоредби според това дали посочените лица са наети на работа преди или след влизането в сила на тази реформа.

(вж. точки 82 и 84—88)