PERSONALERETTENS KENDELSE

(Første Afdeling)

10. oktober 2007

Sag F-17/07

Michel Pouzol

mod

Revisionsretten for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel af pensionsrettigheder optjent før ansættelsen ved Fællesskaberne – formaliteten«

Angående: Søgsmål anlagt i henhold til artikel 236 EF og 152 EA, hvorved Michel Pouzol har nedlagt påstand om annullation af Revisionsrettens afgørelse af 23. november 2006 om afslag på hans klage af 16. april 2006 med henblik på genberegning af hans fællesskabspensionsgivende tjenesteår som følge af en overførsel af pensionsrettigheder optjent i Frankrig, samt annullation af Kommissionens afgørelse af 18. maj 2006, hvorved det fastslås, at fremgangsmåden ved beregningen af sagsøgerens overførte pensionsrettigheder var i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelser, som ændret ved Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 723/2004 af 22. marts 2004 (EUT L 124, s. 1).

Udfald: Sagen afvises. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemænd – søgsmål – forudgående administrativ klage – klage over en forvaltningsakt udstedt af en anden institution end den, hvor tjenestemanden er ansat

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90, stk. 2, og art. 91, stk. 2)

2.      Tjenestemænd – pensioner – pensionsrettigheder optjent før ansættelsen ved Fællesskaberne – overførsel til fællesskabsordningen

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91; bilag VIII, art. 11, stk. 2)

1.      Hvis der på området for overførsel af pensionsrettigheder opstår den særlige situation, at det er en anden institution end den, hvor tjenestemanden er ansat, som skal behandle sagen, skal den pågældende, hvis han finder, at denne anden institution har vedtaget en bebyrdende forvaltningsakt, påklage afgørelsen til sidstnævnte institutions ansættelsesmyndighed.

(jf. præmis 45)

2.      Administrationens meddelelse til en tjenestemand, der har indgivet en anmodning om overførsel af pensionsrettigheder optjent før ansættelsen ved Fællesskaberne, om et notat, der oplyser vedkommende om det antal pensionsgivende tjenesteår, der kan tages hensyn til i fællesskabsordningen som overførte pensionsrettigheder, er en ensidig forvaltningsakt, der ikke kræver andre foranstaltninger fra den kompetente institutions side, og som er bebyrdende for den berørte part.

Selv om bestemmelserne om, hvorledes et sådant forslag om overførsel af pensionsrettigheder træder i kraft, ganske vist er atypiske, ændrer dette ikke ved, at en tjenestemand, som ikke er tilfreds med det foreslåede antal pensionsgivende år, kan anfægte denne afgørelse ved at indgive en klage eller i givet fald et søgsmål efter betingelserne i vedtægtens artikel 90 og 91.

Desuden kan den omstændighed, at administrationen trækker et sådant forslag om overførsel af pensionsrettigheder tilbage for at erstatte det med et nyt, på ingen måde indebære, at det tilbagetrukne forslag ikke var en bebyrdende forvaltningsakt, som kan gøres gældende over for adressaten, og mod hvilken adressaten kunne anvende retsmidlerne i vedtægtens artikel 90 og 91.

(jf. præmis 52-54)

Henvisning til:

Retten: sag T-96/92, Mc Bryan mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 305, og II, s. 1449, præmis 18-20.

Personaleretten, 14. november 2006, sag F-100/05, Chatziioannidou mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A-1, s. 129, og II-A-1, s. 487, præmis 15 og 16, som er genstand for en verserende appelsag ved Retten i Første Instans, sag T-20/07 P.