AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

10. oktoober 2007

Kohtuasi F-17/07

Michel Pouzol

versus

Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Avalik teenistus – Ametnikud – Pension – Enne ühenduste teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmine – Vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles M. Pouzol palub eelkõige tühistada kontrollikoja 23. novembri 2006. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema 16. aprilli 2006. aasta kaebus, milles ta palus arvutada uuesti tema ühenduse pensioni staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest, mis tuleneb Prantsusmaal omandatud pensioniõiguste ülekandmisest, ning tühistada komisjoni 18. mai 2006. aasta otsus, millega tuvastati, et tema ülekantud pensioniõiguste arvutusviis oli kooskõlas personalieeskirjadega, mida on muudetud nõukogu 22. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ, Euratom) nr 723/2004 (EÜT L 124, lk 1).

Otsus: Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Muu institutsiooni kui ametniku ametikoha institutsiooni akti peale esitatud kaebus

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2 ja artikli 91 lõige 2)

2.      Ametnikud – Pension – Enne ühenduste teenistusse asumist omandatud pensioniõigus – Ülekandmine ühenduse skeemi

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91; VIII lisa, artikli 11 lõige 2)

1.      Pensioniõiguste ülekandmisel tekkida võival erijuhul, mil ametnikku käsitleva toimikuga tuleb tegeleda muul institutsioonil, kui see, kus asjaomane ametnik töötab, peab see isik, kui ta leiab, et kõnealune teine institutsioon võttis vastu tema huve kahjustava akti, esitama kaebuse selle institutsiooni ametisse nimetavale asutusele.

(vt punkt 45)

2.      Administratsiooni poolt enne ühenduste teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmiseks taotluse esitanud ametnikule saadetud teade, milles on märgitud ülekantud õiguste alusel ühenduse skeemis arvesse võetav staažilisa pensioniõigusliku staaži aastate eest, on ühepoolne akt, mille puhul ei tule pädeval institutsioonil võtta ühtegi täiendavat meedet ja mis võib kahjustada asjaomase isiku huve.

Kuigi pensioniõiguste ülekandmise ettepaneku selline jõustumise kord ei ole tavapärane, ei mõjuta see ametniku võimalusi, juhul kui ta ei ole rahul pakutud staažilisaga, neid otsuseid vaidlustada, esitades kaebuse ja hiljem vajadusel hagi, personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 ette nähtud tingimustel.

Samuti ei tähenda see, kui administratsioon sellise pensioniõiguste ülekandmise ettepaneku tagasi võtab ja teisega asendab, et tagasivõetud ettepanek ei olnud huve kahjustav akt, millel on mõju selle adressaadile ja mille vastu ta pidi kasutama personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 sätestatud õiguskaitsevahendeid.

(vt punktid 52–54)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 27. aprill 1995, kohtuasi T‑96/92: Mc Bryan vs. komisjon (EKL AT 1995 lk I‑A‑305 ja II‑1449, punktid 18–20)

Avaliku Teenistuse Kohus: 14. november 2006, kohtuasi F‑100/05: Chatziioannidou vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 15 ja 16), mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Esimese Astme Kohtusse (kohtuasi T‑20/07 P)