A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE (első tanács)

2007. október 10.

F‑17/07. sz. ügy

Michel Pouzol

kontra

az Európai Közösségek Számvevőszéke

„Közszolgálat – Tisztviselők – Nyugdíjak – A Közösségeknél történő szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultság átvitele – Elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben M. Pouzol többek között a Számvevőszék 2006. november 23‑i határozatának megsemmisítését kéri, amelyben elutasították a 2006. április 26‑i, az általa Franciaországban megszerzett nyugdíjjogosultság átvitele következtében a közösségi nyugdíjrendszerben jóváírandó szolgálati évek újbóli kiszámítása iránti kérelmét, valamint a Bizottság 2006. május 18‑i határozatának megsemmisítését kéri, amelyben megállapították, hogy az átvitt nyugdíjjogosultság kiszámításának módja megfelelt a 2004. március 22‑i, 724/2003/EK, Euratom tanácsi rendelettel (HL L 124., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 2. kötet, 130. o.) módosított személyzeti szabályzat rendelkezéseinek.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A felek maguk viselik saját költségeiket.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A tisztviselőt foglalkoztató intézménytől eltérő intézmény által elfogadott aktussal szemben benyújtott panasz

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (2) bekezdés és 91. cikk, (2) bekezdés)

2.      Tisztviselők – Nyugdíjak – A Közösségeknél történő szolgálatba lépés előtt megszerzett nyugdíjjogosultság – A közösségi rendszerbe történő átvitel

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk; VIII. melléklet, 11. cikk, (2) bekezdés)

1.      A nyugdíjjogosultságok átvitele során lehetséges azon rendkívüli esetben, amikor a tisztviselőre vonatkozó aktát másik intézmény kezeli, mint amely e tisztviselőt foglalkoztatja, az érdekelt, ha úgy véli, hogy e másik intézmény neki sérelmet okozó aktust fogadott el, köteles panaszát ezen intézmény kinevezésre jogosult hatóságához benyújtani.

(lásd a 45. pontot)

2.      Ha az adminisztráció olyan feljegyzést közöl a nyugdíjjogosultságának átvitelét a Közösségeknél való szolgálatba lépése előtt kérelmező tisztviselővel, amely jelzi az átvitt jogosultságok alapján a közösségi nyugdíjrendszerben figyelembe veendő, jóváírandó szolgálati éveket, az egyoldalú, a hatáskörrel rendelkező intézmény részéről semmiféle további intézkedést nem igénylő és az érdekeltnek sérelmet okozó aktusnak minősül.

Bár igaz, hogy a nyugdíjjogosultságok átvitelére vonatkozó e javaslatok hatálybalépésének módja atipikus, ez nem érinti azon feltételeket, amelyek között a javasolt jóváírással elégedetlen tisztviselő e határozatokat vitatni tudja, panasszal élve, majd adott esetben keresetet indítva, a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében előírt feltételeknek megfelelően.

Emellett az a körülmény, hogy az adminisztráció visszavonja a nyugdíjjogosultságok átvitelére vonatkozó ilyen javaslatot azért, hogy azt másikkal helyettesítse, egyáltalán nem alkalmas annak bizonyítására, hogy a visszavont javaslat nem volt sérelmet okozó aktus, amelyre a címzettjével szemben hivatkozni lehetett, és amellyel szemben ez utóbbinak élnie kellett a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében biztosított jogorvoslati lehetőségekkel.

(lásd az 52–54. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑96/02. sz., Mc Bryan kontra Bizottság ügyben 2003. november 26‑án hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2003., I‑A‑305. o. és II‑1449. o.) 18–20. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑100/05. sz., Chatziioannidou kontra Bizottság ügyben 2006. november 14‑én hozott ítéletének (EBHT‑KSZ 2006., I‑A‑1‑129. o. és II‑A‑1‑487. o.) 15. és 16. pontja, amely ítélettel szemben fellebbezés van folyamatban a Törvényszék előtt T‑20/07. P. ügyszám alatt.