POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(pierwsza izba)

z dnia 10 października 2007 r.

Sprawa F-17/07

Michel Pouzol

przeciwko

Trybunałowi Obrachunkowemu Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury – Przeniesienie uprawnień emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby we Wspólnotach – Niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której M. Pouzol żąda stwierdzenia nieważności decyzji Trybunału Obrachunkowego z dnia 23 listopada 2006 r. oddalającej zażalenie wniesione w dniu 16 kwietnia 2006 r. mające na celu ponowne obliczenie zaliczenia lat służby uprawniających do emerytury wspólnotowej w efekcie przeniesienia uprawnień emerytalnych, które nabył we Francji, a także stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 18 maja 2006 r. stwierdzającej, że sposób przeliczenia tych przeniesionych uprawnień pozostawał w zgodzie z przepisami regulaminu pracowniczego, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 723/2004 z dnia 22 marca 2004 r. (Dz.U. L 124, str. 1).

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna. Każda ze stron pokryje własne koszty.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Uprzednie zażalenie w drodze administracyjnej – Zażalenie na akt wydany przez instytucję inną niż ta, która zatrudnia urzędnika

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 90 ust. 2, art. 91 ust. 2)

2.      Urzędnicy – Emerytury – Uprawnienia emerytalne nabyte przed podjęciem służby we Wspólnotach – Przeniesienie do systemu wspólnotowego

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 90, 91; załącznik VIII, art. 11 ust. 2)

1.      W sytuacji szczególnej, która może powstać w związku z przeniesieniem uprawnień emerytalnych, gdy sprawę dotyczącą urzędnika musiała prowadzić instytucja inna niż ta, która go zatrudnia, zainteresowany, jeśli uzna, że ta inna instytucja wydała akt niekorzystny dla niego, musi skierować swoje zażalenie do organu powołującego tej innej instytucji.

(zob. pkt 45)

2.      Przedstawiona przez administrację urzędnikowi, który wystąpił z wnioskiem o przeniesienie swoich uprawnień emerytalnych nabytych przed wstąpieniem do służby wspólnotowej, informacja na temat zaliczenia lat służby, które będą uwzględnione w systemie wspólnotowym w związku z przeniesienia uprawnień, stanowi akt o charakterze jednostronnym, niewymagający żadnego innego środka ze strony właściwej instytucji i akt niekorzystny dla zainteresowanego.

O ile prawdą jest, że sposób wejścia w życie tej propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych był nietypowy, to jednak nie wywiera to wpływu na warunki, na których urzędnik nieusatysfakcjonowany zaproponowanym zaliczeniem może kwestionować te decyzje poprzez złożenie zażalenia, a następnie, w razie potrzeby, skargi, zgodnie z art. 90 i 92 regulaminu pracowniczego.

Ponadto wycofanie przez administrację takiej propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych i zastąpienie jej inną propozycją nie może w żaden sposób powodować tego, że wycofana propozycja przestanie być dla jej adresata aktem niekorzystnym, w odniesieniu do którego będzie musiał on zastosować środki zaskarżenia przewidziane w art. 90 i 91 regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 52–54)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑96/92 Mc Bryan przeciwko Komisji, RecFP str. I‑A‑305, II‑1449, pkt 18–20

Sąd do Spraw Służby Publicznej: sprawa F‑100/05 Chatziioannidou przeciwko Komisji, 14 listopada 2006 r., Zb.Orz.SP str. I-A-1-129, II-A-1-487, pkt 15, 16, będąca przedmiotem zawisłego odwołania do Sądu Pierwszej Instancji, T‑20/07 P