UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

z 10. októbra 2007

Vec F‑17/07

Michel Pouzol

proti

Dvoru audítorov Európskych spoločenstiev

„Verejná služba – Úradníci – Dôchodok – Prevod práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb Spoločenstiev – Neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 236 ES a podľa článku 152 AE, ktorou M. Pouzol navrhuje najmä zrušiť rozhodnutie Dvora audítorov z 23. novembra 2006 zamietajúce jeho sťažnosť podanú 16. apríla 2006 namierenú na nový výpočet započítania odpracovaných rokov do dôchodku Spoločenstva v dôsledku prevodu práv na dôchodok, ktoré nadobudol vo Francúzku, ako aj zrušiť rozhodnutie Komisie z 18. mája 2006, ktorým sa konštatuje, že spôsoby výpočtu jeho prevedených práv na dôchodok boli v súlade s ustanoveniami služobného poriadku zmenenými a doplnenými nariadením Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 z 22. marca 2004 (Ú. v. EÚ L 124, s. 1; Mim. vyd. 01/002, s. 130)

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta ako zjavne neprípustná. Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Žaloba – Predchádzajúca administratívna sťažnosť – Sťažnosť proti aktu prijatého inou inštitúciou ako inštitúciou, ktorá úradníka zamestnáva

(Služobný poriadok úradníkov, článok 90 ods. 2 a článok 91 ods. 2)

2.      Úradníci – Dôchodky – Práva na dôchodok nadobudnuté pred nástupom do služieb Spoločenstiev – Prevod do režimu Spoločenstva

(Služobný poriadok úradníkov, články 90 a 91; príloha VIII, článok 11 ods. 2)

1.      V osobitnom prípade, ku ktorému môže dôjsť v oblasti prevodu práv na dôchodok, keď iná inštitúcia, ako je inštitúcia, ktorá úradníka zamestnáva, musí spracovať spis, ktorý sa týka úradníka, dotknutá osoba, pokiaľ vychádza z toho, že táto iná inštitúcia prijala akt spôsobujúci jej ujmu, musí podať sťažnosť na menovací orgán poslednej uvedenej inštitúcie.

(pozri bod 45)

2.      Oznámenie administratívy informujúce úradníka, ktorý podal žiadosť o prevod svojich práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb Spoločenstiev, o započítaní odpracovaných rokov, ktoré sa vezmú do úvahy v režime Spoločenstva z dôvodu prevodu práv na dôchodok, predstavuje jednostranný akt, ktorý nevyžaduje ďalšie opatrenia príslušnej inštitúcie a ktorý spôsobuje dotknutej osobe ujmu.

Aj keď je pravda, že spôsoby nadobudnutia účinnosti týchto návrhov na prevod práv na dôchodok nie sú typické, nedotýka sa to podmienok, za ktorých úradník, ktorý je nespokojný s navrhovaným započítaním, môže napadnúť tieto rozhodnutia podaním sťažnosti a neskôr prípadne žaloby podľa podmienok stanovených v článkoch 90 a 91 služobného poriadku.

Okrem toho skutočnosť, že administratíva vezme späť takýto návrh na prevod práv na dôchodok preto, aby ho nahradila iným návrhom, nie je spôsobilá preukázať, že návrh, ktorý bol vzatý späť, nebol aktom spôsobujúcim dotknutej osobe ujmu a proti ktorému mala dotknutá osoba uplatniť opravné prostriedky stanovené v článkoch 90 a 91 služobného poriadku.

(pozri body 52 – 54)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: Mc Bryan/Komisia, T‑96/92, Zb. s. I‑A‑305, II‑1449, body 18 až 20

Súd pre verejnú službu: 14. novembra 2006, Chatziioannidou/Komisia, F‑100/05, Zb. VS s. I‑A-1-129, II‑A-1-487, body 15 a 16, ktorý je predmetom odvolania na Súde prvého stupňa, T‑20/07 P