PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 10 oktober 2007

Mål F-17/07

Michel Pouzol

mot

Europeiska revisionsrätten

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Överföring av pensionsrättigheter som förvärvats före inträde i tjänst inom gemenskaperna – Avvisning”

Saken: Michel Pouzol har väckt talan med stöd av artikel 236 EG och artikel 152 EA om ogiltigförklaring av revisionsrättens beslut av den 23 november 2006 om avvisning av hans klagomål av den 16 april 2006 med avseende på att en ny beräkning skall göras av det tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår i gemenskapen som följer av att de pensionsrättigheter som sökanden förvärvat i Frankrike överförts, och ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 18 maj 2006 med fastställelse av att det sätt på vilket de överförda pensionsrättigheterna beräknats följde bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna i dessas lydelse enligt rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 (EUT L 124, s. 1).

Avgörande: Talan avvisas. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Föregående administrativt klagomål – Klagomål mot en rättsakt som antagits av en annan institution än den där tjänstemannen tjänstgör

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90.2 och 91.2)

2.      Tjänstemän – Pensioner – Pensionsrättigheter som förvärvats före det att tjänstemannen träder i tjänst vid gemenskaperna – Överföring till gemenskapernas pensionssystem

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91; bilaga VIII, artikel 11.2)

1.      För den händelse att en annan institution än den där tjänstemannen tjänstgör skall handlägga ett ärende beträffande tjänstemannen, vilket kan inträffa i fråga om överföring av pensionsrättigheter, skall den berörde tjänstemannen rikta klagomål till tillsättningsmyndigheten vid denna andra institution om han anser att den instruktionen har antagit en rättsakt som går honom emot.

(se punkt 45)

2.      Ett meddelande från administrationen till en tjänsteman som har begärt att pensionsrättigheter som förvärvats före inträde i tjänst inom gemenskaperna om de pensionsgrundande tjänsteår som skall beaktas i gemenskapernas pensionssystem genom att pensionsrättigheter har överförts är rättsakt som går någon emot och en ensidig rättsakt som inte innebär att den behöriga instruktionen behöver vidta någon ytterligare åtgärd.

Det är visserligen riktigt att förslagen om överföring av pensionsrättigheter träder i kraft på ett otypiskt sätt. Detta inverkar emellertid inte på villkoren för att en tjänsteman som är missnöjd med det tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår som föreslagits skall kunna anföra klagomål och i förekommande fall överklaga i enlighet med artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna.

Den omständigheten att administrationen återkallar ett förslag om överföring av pensionsrättigheter och ersätter detta med ett annat förslag kan inte utgöra hinder mot att det återkallade förslaget är en rättsakt som går någon emot och som kan göras gällande mot den som det riktar sig till. Denne skall använda de rättsmedel som föreskrivs i artiklarna 90 och 91 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkterna 52–54)

Hänvisning till

Förstainstansrätten i mål T-96/92, Mc Bryan mot kommissionen, REGP s. I‑A‑305 och II‑1449, punkterna 18–20

Personaldomstolen den 14 november 2006 i mål F-100/05, Chatziioannidou mot kommissionen, REGP 2006, s. I-A-1-129 och II-A-1-487, punkterna 15 och 16, överklagat till förstainstansrätten, mål T-20/07 P