Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien) den 17 november 2009 - Koninklijke Philips Electronics NV mot Lucheng Meijing Industrial Company Ltd m.fl.

(Mål C-446/09)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (Belgien)

Parter i målet vid den nationella domstolen

Sökande: Koninklijke Philips Electronics NV

Svarande: Lucheng Meijing Industrial Company Ltd m.fl.

Tolkningsfrågor

Utgör artikel 6.2 b i förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 (den äldre tullförordningen) en bestämmelse om harmoniserad gemenskapsrätt som ska tillämpas av den domstol i en medlemsstat där rättighetsinnehavaren väcker talan i enlighet med artikel 7 i den förordningen och innebär denna bestämmelse att den nationella domstolen inte ska beakta att varorna har status som varor i tillfällig förvaring eller transiteras samt att den måste bedöma frågan som om varorna hade tillverkats i denna medlemsstat och därmed avgöra frågan huruvida dessa varor innebär intrång i den ifrågavarande immaterialrätten i enlighet med lagstiftningen i denna medlemsstat?

____________