Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 20. novembra 2008 – SIAE proti Komisiji

(Zadeva T-433/08 R)

„Izdaja začasne odredbe – Odločba Komisije, s katero je bilo odrejeno prenehanje usklajenega ravnanja na področju kolektivnega upravljanja avtorskih pravic – Predlog za odložitev izvršitve – Neobstoj nujnosti“

1.                     Izdaja začasne odredbe – Odložitev izvršitve – Začasne odredbe – Pogoji za odobritev – Fumus boni juris – Nujnost – Kumulativnost – Vrstni red preizkusa in način preverjanja – Diskrecijska pravica sodnika za izdajo začasne odredbe (členi 225 ES, 242 ES in 243 ES; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 104(2)) (Glej točke od 23 do 26.)

2.                     Izdaja začasne odredbe – Odložitev izvršitve – Pogoji za odobritev – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda – Dokazno breme – Nastanek škode, odvisen od prihodnjih negotovih dogodkov (člen 242 ES; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 104(2)) (Glej točke 35 in od 43 do 47.)

3.                     Izdaja začasne odredbe – Odložitev izvršitve – Pogoji za odobritev – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda – Negotovost v zvezi s povračilom škode pri morebitni odškodninski tožbi (člen 242 ES; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 104(2)) (Glej točko 42.)

4.                     Izdaja začasne odredbe – Odložitev izvršitve – Pogoji za odobritev – Nujnost – Resna in nepopravljiva škoda – Finančna škoda – Znatne in nepopravljive spremembe tržnih pogojev – Merila presoje – Dokazno breme (člen 242 ES; Poslovnik Sodišča prve stopnje, člen 104(2)) (Glej točke od 48 do 51.)

Predmet

Predlog za odložitev izvršitve člena 4(2) Odločbe Komisije C(2008) 3435 konč. z dne 16. julija 2008 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81 Pogodbe ES in člena 53 Sporazuma EGP (zadeva COMP/C2/38.698 – CISAC).

Izrek

1)

Predlog za izdajo začasne odredbe se zavrne.

2)

Odločitev o stroških se pridrži.