VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(ensimmäinen jaosto)

12 päivänä heinäkuuta 2007

Asia F-143/06

Donato Continolo

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Eläkkeet – Eläkeoikeuksien siirto – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa Donato Continoli vaatii eläkeoikeuksiensa myöntämisestä ja laskemisesta 3.1.2006 tehdyn komission päätöksen kumoamista sikäli kuin näitä oikeuksia laskettaessa 11.6.1981–1.3.1983 henkilökohtaisista syistä myönnetyn virkavapaan aikana saavutettuja oikeuksia on hyvitetty ainoastaan viisi kuukautta ja kuusi päivää kahdeksan kuukauden ja 20 päivän sijaan sekä nimittävän viranomaisen 5.9.2006 tekemän sen päätöksen kumoamista, jolla on hylätty hänen kyseisestä 3.1.2006 tehdystä päätöksestä tekemänsä valitus

Ratkaisu: Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Tiivistelmä

Henkilöstö – Kanne – Kannetta edeltävä hallinnollinen valitus – Kanteen kohteen ja perusteen samanlaisuus

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 2 kohdan mukaan kanne voidaan ottaa tutkittavaksi vain, jos nimittävälle viranomaiselle on tätä ennen tehty asianomaiselle vastaisesta päätöksestä henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu valitus siinä säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa.

Virkamiehen nostama kanne hänen eläkeoikeuksiensa vahvistamisesta tehdystä hallinnon päätöksestä on jätettävä tutkimatta, kun kannetta edeltävä hallinnollinen valitus on tehty hallinnon myöhemmin tekemästä päätöksestä, jolla on hylätty hänen pyyntönsä eläkemaksujen maksamisesta taannehtivasti yhteisön eläkejärjestelmään. Siltä osin kuin kanne kohdistuu ensin mainittuun päätökseen, sitä ei ole edeltänyt samasta asiasta tehty hallinnollinen valitus, eikä se näin ollen täytä henkilöstösääntöjen 91 artiklan 2 kohdassa asetettua edellytystä. Vaikka oletettaisiin, että valituksella voitaisiin katsoa riitautettavan ensimmäisen päätöksen laillisuus siltä osin kuin valitus liittyy hallinnon laskemiin kantajan eläkeoikeuksiin ja että se näin ollen katsottaisiin liitännäisesti tästä päätöksestä tehdyksi, se olisi pitänyt tehdä henkilöstösäännöissä asetetussa määräajassa.

(ks. 18 ja 22–24 kohta)