CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (otrā palāta)

2007. gada 2. jūlijā

Lieta F‑117/05

Carlos Sanchez Ferriz

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Neiekļaušana amatā paaugstināto ierēdņu sarakstā – 2004. gada paaugstināšana amatā – Prioritātes punkti – Nopelni – Darba stāžs – Pieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu, ar ko Sanchez Ferriz galvenokārt lūdz atcelt Komisijas 2004. gada 30. novembra lēmumu, ar kuru ir apstiprināts 2004. gadā amatā paaugstināto ierēdņu saraksts, tiktāl, ciktāl šajā sarakstā nav ietverts viņa vārds, un, pakārtoti, atcelt lēmumu par prioritātes punktu piešķiršanu minētajā amatā paaugstināšanas gadā

Nolēmums Prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji – kā acīmredzami nepamatotu. Katrs lietas dalībnieks sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Interese celt prasību

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants)

Ierēdnis nav tiesīgs celt prasību likuma vai iestāžu interesēs un, pamatojot prasību atcelt tiesību aktu, var izvirzīt tikai iebildumus, kas attiecas uz viņu personīgi. Līdz ar to prasība, kuru ir iesniedzis ierēdnis un kura ir vērsta uz augstākā pakāpē paaugstināto ierēdņu saraksta amatā paaugstināšanas gadā atcelšanu, tiktāl, ciktāl šajā sarakstā nav ietverts prasītāja vārds, ir acīmredzami nepieņemama, ja viņš nav pierādījis, ka viņam ir personiska interese celt prasību, norādot vienīgi uz noteiktu prioritātes punktu kategoriju nelikumību, tomēr savos rakstiskajos dokumentos nesniedzot nevienu konkrētu pierādījumu par viņa personisko situāciju attiecīgajā paaugstināšanas amatā gadā, kā, piemēram, konkrētāk, viņa saņemtie prioritātes punkti minētajās kategorijās. Šo konstatējumu neapstrīd tas, ka šo paaugstināšanas amatā punktu skaits izriet no iebildumu rakstam pievienota dokumenta, jo prasītājam savos rakstiskajos dokumentos ir jāraksturo viņa interese celt prasību un vajadzības gadījumā ir jāatsaucas uz attiecīgajiem pielikumā pievienotajiem pierādījumiem.

(skat. 31. un 32. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1983. gada 30. jūnijs, 85/82 Schloh/Padome, Recueil, 2105. lpp., 14. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2006. gada 22. novembris, T‑436/04 Sanchez Ferriz/Komisija, Krājums‑CDL, I‑A‑2‑277. un II‑A‑2‑1439. lpp., 35. punkts; 2006. gada 23. novembris, T‑422/04 Lavagnoli/Komisija, Krājums, II‑0000. lpp., 31. punkts.