POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(druga izba)

z dnia 2 lipca 2007 r.

Sprawa F-117/05

Carlos Sanchez Ferriz

przeciwko

Komisji Wspólnot Europejskich

Służba publiczna – Urzędnicy – Awans – Brak wpisu na listę awansowanych urzędników – Postępowanie w sprawie awansu za 2004 r. – Punkty pierwszeństwa – Osiągnięcia – Staż pracy – Dopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i 152 EWEA, w której C.S. Ferriz żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 30 listopada 2004 r. ustalającej listę urzędników awansowanych w ramach postępowania w sprawie awansu za 2004 r., w zakresie, w jakim lista ta nie zawiera jego nazwiska, i ewentualnie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania punktów pierwszeństwa w ramach tego postępowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje odrzucona jako w części oczywiście niedopuszczalna, a w części jako oczywiście bezzasadna. Każda ze stron pokryje własne koszty.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Interes prawny

(regulamin pracowniczy urzędników, art. 90, 91)

Urzędnik nie może występować w interesie prawa lub instytucji i nie może podnosić na poparcie swojej skargi o stwierdzenie nieważności zarzutów innych niż o charakterze osobistym. Z tego względu w oczywisty sposób niedopuszczalna jest skarga urzędnika mająca na celu stwierdzenie nieważności listy urzędników awansowanych do wyższej grupy zaszeregowania w ramach postępowania w sprawie awansu w zakresie, w jakim lista ta nie zawiera nazwiska skarżącego, w sytuacji gdy skarżący nie wykazał, na czym polega jego osobisty interes we wniesieniu skargi, ograniczając się jedynie do podniesienia niezgodności z prawem niektórych rodzajów punktów awansu, nie przedstawiając jednak w swoich pismach żadnych konkretnych informacji dotyczących jego sytuacji osobistej w związku z danym postępowaniem w sprawie awansu, a w szczególności takich, jak ilość punktów awansu danej kategorii, które otrzymał. Stwierdzenia tego nie zmienia fakt, że ilość punktów awansu tego rodzaju wynikała z dokumentu załączonego w odpowiedzi na skargę, ponieważ skarżący miał obowiązek wykazać w swoich pismach, że posiada interes prawny i odpowiednio odesłać do informacji przedstawionych w załącznikach.

(zob. pkt 31, 32)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa 85/82 Schloh przeciwko Radzie, 30 czerwca 1983 r., Rec. str. 2105, pkt 14

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑436/04 Sanchez Ferriz przeciwko Komisji, 22 listopada 2006 r., Zb.Orz.SP str. I‑A‑2‑277, II‑A‑2‑1439, pkt 35; sprawa T‑422/04 Lavagnoli przeciwko Komisji, 23 listopada 2006 r., nieopublikowana w Zbiorze, pkt 31