PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 2 juli 2007

Mål F-117/05

Carlos Sanchez Ferriz

mot

Europeiska gemenskapernas kommission

”Personalmål – Tjänstemän – Befordran – Beslut att inte uppta sökanden i förteckningen över befordrade tjänstemän – Befordringsförfarandet för år 2004 – Prioritetspoäng – Merit – Anställningstid – Upptagande till sakprövning”

Saken: Talan som väckts med stöd av artiklarna 236 EG och 152 EA, genom vilken Carlos Sanchez Ferriz har yrkat, i första hand, ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 30 november 2004 att fastställa förteckningen över tjänstemän som befordrats under befordringsförfarandet för år 2004 i den del som sökandens namn inte återfinns i denna förteckning och, i andra hand, ogiltigförklaring av beslutet om tilldelning av prioritetspoäng till sökanden under nämnda befordringsförfarande.

Avgörande: Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den delvis inte kan tas upp till sakprövning och delvis är ogrundad. Vardera parten skall bära sin rättegångskostnad.

Sammanfattning

Tjänstemän – Talan – Berättigat intresse av att få saken prövad

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

En tjänsteman har inte rätt att föra talan i lagstiftningens eller institutionernas intresse och kan, till stöd för en talan om ogiltigförklaring, endast åberopa de anmärkningar som berör honom personligen. En tjänstemans talan om ogiltigförklaring av förteckningen över tjänstemän som befordrats till den närmast högre lönegraden vid ett befordringsförfarande kan till följd därav inte tas upp till sakprövning i den del som sökanden inte finns upptagen i denna förteckning och denne inte har visat vari hans personliga intresse av att väcka talan består, utan endast åberopat att vissa kategorier av befordringspoäng är rättsstridiga medan vederbörande i sina skriftliga inlagor helt underlåtit att lämna några konkreta uppgifter om sin personliga situation när det gäller det ifrågavarande befordringsförfarandet, såsom framförallt det antal befordringspoäng han själv tilldelades ur de förutnämnda kategorierna. Giltigheten av ett sådant konstaterande kan inte ifrågasättas av att antalet befordringspoäng framgår av en handling fogad till svaromålet, eftersom det ankommer på sökanden att i sina inlagor beskriva varför denne har ett berättigat intresse av att få saken prövad och i förekommande fall hänvisa till de motsvarande uppgifter som lämnats i form av bilagor.

(se punkterna 31 och 32)

Hänvisning till

Domstolen den 30 juni 1983, Schloh mot rådet, 85/82, REG 1983, s. 2105, punkt 14

Förstainstansrätten den 22 november 2006, Sanchez Feriz mot kommissionen, T‑436/04, REGP 2006, s. I‑A-2-277 och s. II‑A-2-1439, punkt 35, den 23 november 2006, Lavagnoli mot kommissionen, T‑422/04, REGP 2006, s. I‑A-0000, II‑0000, punkt 31