23. detsembril 2009 esitatud hagi - Scheefer versus parlament

(Kohtuasi F-105/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luksemburg) (esindaja: advokaat R. Adam)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada kostja otsused, millega keelduti hageja ajutise teenistuja lepingut ümber kvalifitseerimaks tähtajatuks lepinguks vastavalt muude teenistujate teenistustingimuste artikli 8 esimesele lõigule. Lisaks kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada parlamendi 12. veebruari 2009. aasta otsus;

tühistada parlamendi 12. oktoobri 2009. aasta otsus;

tühistada esialgse lepingu õiguslik kvalifikatsioon ning selle lõppemise kuupäev, st 31. märts 2009;

seega kvalifitseerida hageja tööleping ümber tähtajatuks;

hüvitada hagejale parlamendi tegevusega tekitatud kahju;

teise võimalusena ning kui Avaliku Teenistuse Kohus jõuab järeldusele - mis on võimatu -, et vaatamata tähtajatu töölepingu sõlmimisele on töösuhe lõppenud, kohustada hüvitama kahju, mis tekitati lepingulise suhte ebaõiglase ülesültemisega;

kolmanda võimalusena ning kui Avaliku Teenistuse Kohus jõuab järeldusele - mis on võimatu -, et ümberkvalifitseerimine ei ole võimalik, kohustada hüvitama kahju, mis hagejale Euroopa Parlamendi süülise tegevusega tekitati;

säilitada kõik teised hageja õigused, kaitsevahendid, väited ja hagid ning eelkõige tekitatud kahju hüvitamine parlamendi poolt;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________