SODBA SODIŠČA ZA USLUŽBENCE (drugi senat)

z dne 4. septembra 2008

Zadeva F-22/07

Paul Lafili

proti

Komisiji Evropskih skupnosti

„Javni uslužbenci – Uradniki – Začetek veljavnosti Uredbe (EGS, Euratom) št. 723/2004 – Člena 44 in 46 Kadrovskih predpisov – Člen 7 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Napredovanje – Razvrstitev – Množitelj“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 236 ES in člena 152 AE, s katero P. Lafili predlaga: razglasitev ničnosti odločbe uprave z dne 11. maja 2006, s katero je bil razvrščen v naziv AD 13, plačilni razred 5, kot izhaja iz njegovih plačilnih listov za junij 2006 in naslednje mesece, in posledično vzpostavitev razvrstitve v naziv AD 13, plačilni razred 2, z učinkom od 1. maja 2006 z ohranitvijo množitelja 1,1172071, ter vzpostavitev celotne kariere tožeče stranke z retroaktivnim učinkom od 1. maja 2006 do datuma, ko bosta tako ustrezno popravljena naziv in plačilni razred (vključno z ovrednotenjem njegovih izkušenj v ustrezno popravljeni razvrstitvi, s pravico do napredovanja in pravico do pokojnine), ki vključuje plačilo zamudnih obresti za celotni znesek, ki ustreza razliki med plačo za njegovo razvrstitev in plačo za razvrstitev, do katere bi moral biti upravičen do datuma, ko bo izdana odločba o ureditvi njegovega položaja.

Odločitev: Odločba vodje oddelka A 6 „Karierna struktura, ocenjevanje in napredovanje“ Generalnega direktorata za kadrovske zadeve in administracijo Komisije z dne 11. maja 2006 se razglasi za nično. Tožeča stranka nosi polovico svojih stroškov. Komisija nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je priglasila tožeča stranka.

Povzetek

1.      Uradniki – Tožba – Akt, ki posega v položaj – Pojem

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Osebni prejemki – Prehodna pravila, ki se uporabljajo po začetku veljavnosti Uredbe št. 723/2004

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga XIII, člen 7(7))

3.      Uradniki – Osebni prejemki – Prehodna pravila, ki se uporabljajo po začetku veljavnosti Uredbe št. 723/2004

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 66; Priloga XIII, člena 2(1) ter 7(6) in (7), Uredba Sveta št. 723/2004)

1.      Le akti z zavezujočimi pravnimi učinki, ki lahko neposredno in takoj vplivajo na pravni položaj zainteresiranih oseb, se lahko obravnavajo, kot da posegajo v njihov položaj, in lahko povzročijo, da začnejo teči roki za vložitev pritožbe in tožbe na podlagi členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov.

To velja za sporočilo uprave, v katerem ta obvesti uradnika, da sta bila njegova razvrstitev v plačilni razred in množitelj, ki se uporablja za njegove osebne prejemke, napačno določena in bosta zato popravljena.

(Glej točke od 30 do 32.)

Napotitev na:

Sodišče: 8. marec 2007, Strack proti Komisiji, C‑237/06 P, neobjavljena v ZOdl., točka 62;

Sodišče prve stopnje: 19. oktober 1995, Obst proti Komisiji, T‑562/93, RecFP, str. I‑A‑247 in II‑737, točka 23; 22. marec 2006, Strack proti Komisiji, T‑4/05, ZOdl. JU, str. I‑A‑2‑83 in II‑A‑2‑361, točka 35.

2.      V odločbi, s katero sta bila določena razvrstitev uradnika v plačilni razred in množitelj, ki se uporablja za njegove osebne prejemke na podlagi člena 7(7) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, in jo je podpisal organ, ki ni pooblaščen za to v skladu z določbami za izvajanje pooblastil, ki so s Kadrovskimi predpisi podeljene organu, pristojnemu za imenovanja, veljavnimi v zadevni instituciji, gre za napako zaradi nepristojnosti njenega avtorja, ker mu niso bila podeljena pooblastila, ki upravičujejo odstopanje od meril o razdelitvi, ki so določena v navedenih določbah in katerih namen je zagotoviti, da bo odločbo, ki jo je treba sprejeti, sprejel organ, ki jo načelno najlažje sprejme glede na pravila o dobrem upravljanju na področju upravljanja zaposlenih.

(Glej točke 34, 38 in 39.)

Napotitev na:

Sodišče: 30. maj 1973, De Greef proti Komisiji, 46/72, Recueil, str. 543, točka 18;

Sodišče prve stopnje: 7. februar 2007, Caló proti Komisiji, združeni zadevi T‑118/04 in T‑134/04, še neobjavljena v ZOdl. JU, točki 67 in 68.

3.      Če je množitelj, ki se uporablja za osebne prejemke uradnika, sprejetega v službo pred začetkom veljavnosti Uredbe št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, višji od 1 po prvem napredovanju, do katerega je prišlo po začetku veljavnosti navedene uredbe, ga je treba pretvoriti, kot je določeno v členu 7(7) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, in ga spremeniti v delovno dobo v plačilnem razredu. V zvezi s tem ni mogoče upoštevati razlage, da se ta določba uporablja le, ko je dejstvo, da množitelj preseže 1, posledica povišanja v plačilnem razredu po napredovanju, ne pa neposredno posledica samega napredovanja, tako da bi bilo treba v zadnjenavedenem primeru uporabiti izključno člen 7(6) Priloge XIII in določiti nov množitelj.

Besedilo člena 7(6) in (7) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom je namreč dovolj dvoumno, da utemeljuje iskanje razlage, ki ni izključno dobesedna in je v skladu s strukturo in ciljem zadevnih prehodnih določb. V zvezi s tem bi neupoštevana razlaga lahko povzročila, da bi se uporaba množiteljev ohranila neomejeno dolgo v celotni karieri zainteresirane osebe in celo po njej, to je po upokojitvi, medtem ko je namen uporabe množitelja, ki je prehodni ukrep, zagotoviti raven mesečne osnovne plače, ki se izplačuje uradnikom, sprejetim v službo pred 1. majem 2004, in se v skladu s členom 7(1) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom ne sme spremeniti zaradi preimenovanja nazivov na podlagi člena 2(1) navedene priloge. Ko je množitelj enak 1, člen 7(7), četrti stavek, navedene priloge na podlagi svojega besedila ne sme preprečevati uporabe novega člena 66 Kadrovskih predpisov, v katerem so na podlagi nove karierne strukture določene osnovne plače uradnikov za vsak naziv in plačilni razred. Tak odmik od plačne lestvice, vnesene v navedeni člen 66, ki je v nasprotju z načelom takojšnje uporabe novih predpisov, ni mogoče upoštevati, ker zakonodajalec tega ni navedel jasno in nedvoumno.

Poleg tega bi neupoštevana razlaga povzročila, da uradniki, sprejeti v službo pred 1. majem 2004, in tisti, ki so bili sprejeti v službo po tem datumu, v prihodnosti na področju osebnih prejemkov ne bi bili več enako obravnavani, medtem ko bi moral biti cilj prehodnih ukrepov zaradi njihove narave olajšati prehod s starih predpisov na nove, in to z zaščito pridobljenih pravic, ne da bi se za neko kategorijo uradnikov ohranili učinki starih predpisov za položaje, ki bodo nastali v prihodnosti, kot je napredovanje v plačilnem razredu v okviru nove karierne strukture.

(Glej točke 73, 75, 78, 80, 81, 83, 86 in 88.)