ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (prvního senátu)

9. září 2008

Věc F-18/08

Luis Ritto

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředníci – Vracení přeplatků – Příspěvek na domácnost – Zjevně chybná platba“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 EA, kterou se L. Ritto domáhá zrušení rozhodnutí Komise ze dne 14. května 2007, kterým mu bylo oznámeno, že mu s účinností od 1. září 2001 nebude vyplácen příspěvek na domácnost a že částka, která mu byla od tohoto dne z tohoto titulu vyplacena, musí být podle článku 85 služebního řádu vrácena, které bylo přijato spolu s rozhodnutími Komise ze dne 1. a 21. června 2007, kterými se stanoví podmínky tohoto vrácení, jakož i zrušení rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2007, kterým byla zamítnuta jeho stížnost proti výše uvedeným rozhodnutím.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Žalobci se ukládá náhrada nákladů řízení.

Shrnutí

Úředníci – Vracení přeplatků – Podmínky

(Služební řád úředníků, článek 85; příloha VII, čl. 1 odst. 3)

Z čl. 85 prvního pododstavce služebního řádu vyplývá, že aby mohla být neoprávněně vyplacená částka vrácena, je třeba poskytnout důkaz buď o tom, že si byl příjemce skutečně vědom, že k takové platbě nebyl důvod, nebo o tom, že je zřejmé, že mu taková skutečnost musela být známa. Nelze-li prokázat, že si byl příjemce vědom, že k takové platbě nebyl důvod, je třeba zkoumat okolnosti, za jakých byla platba provedena, k prokázání toho, zda byla neexistence důvodu k platbě zřejmá.

Výraz „zřejmé“, který je obsažen v čl. 85 prvním pododstavci služebního řádu a který charakterizuje neoprávněnost vyplacení částky, neznamená, že úředník pobírající neoprávněně vyplacený příspěvek je zproštěn povinnosti jakéhokoli myšlenkového úsilí či kontroly, ale znamená, že k tomuto navrácení dojde v případě, že se jedná o pochybení, kterého by si byl běžně obezřetný úředník vědom.

Samotný text ustanovení čl. 1 odst. 3 přílohy VII služebního řádu umožňuje každému úředníkovi, byť nemá právnické vzdělání, seznámit se se skutečností, že nárok na příspěvek na domácnost je zachován pouze, pokud příjmy z výdělečné činnosti jejího manžela/jeho manželky nepřesáhnou určitou prahovou hodnotu. Krom toho, vysoce postavenému úředníkovi, který má více odsloužených let a zkušeností, musí být známy důsledky překročení stropu uvedeného v čl. 1 odst. 3 přílohy VII služebního řádu.

Skutečnost, že úředník každý rok řádně zasílá administrativě doklady o příjmech z výdělečné činnosti své manželky, ho nezbavuje toho, že má z vlastní iniciativy zjistit, že tyto příjmy přesahují strop uvedený v čl. 1 odst. 3 přílohy VII služebního řádu. V každém případě skutečnost, že se administrativa dopustila pochybení nebo nedbalosti, nemá vliv na uplatnění článku 85 služebního řádu, který právě předpokládá, že se administrativa dopustila pochybení, když vyplatila platbu, na kterou neměl úředník nárok. Nejedná se totiž o otázku, zda se jednalo o zřejmou chybu z pohledu administrativy, nýbrž zda byla zřejmá pro dotčeného úředníka. Přitom, vzhledem k tomu, že žalobce má jako každý úředník osobní zájem na ověření správnosti plateb, které jsou mu měsíčně vypláceny, jeho postavení nemůže být srovnáváno s postavením administrativy pověřené zabezpečováním plateb tisíců platů a příspěvků jakéhokoli druhu.

(viz body 29 až 31, 34, 36, 39 a 40)

Odkazy:

Soudní dvůr: 27. června 1973, Kuhl v. Rada, 71/72, Recueil, s. 705, bod 11; 11. července 1979, Broe v. Komise, 252/78, Recueil, s. 2393, body 11 a 13; 11. října 1979, Berghmans v. Komise, 142/78, Recueil, s. 3125, bod 9

Soud prvního stupně: 12. července 1990, Scheiber v. Rada, T‑111/89, Recueil, s. II‑429, bod 43; 10. února 1994, White v. Komise, T‑107/92, Recueil FP, s. I‑A‑41 a II‑143, bod 38; 24. února 1994, Stahlschmidt v. Parlament, T‑38/93, Recueil FP, s. I‑A‑65 a II‑227, bod 23; 5. listopadu 2002, Ronsse v. Komise, T‑205/01, Recueil FP, s. I‑A‑211 a II‑1065, body 47 až 49; 15. července 2004, Gouvras v. Komise, T‑180/02 a T‑113/03, Sb. VS s. I‑A‑225 a II‑987, bod 76