KENDELSE AFSAGT AF

PERSONALERETTENS PRÆSIDENT

3. juli 2008

Sag F-52/08 R

Wolfgang Plasa

mod

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

»Personalesag – særlige rettergangsformer – begæring om udsættelse af gennemførelsen af en afgørelse om overflytning – uopsættelighed – foreligger ikke«

Angående: Søgsmål anlagt i medfør af artikel 242 EF, 243 EF, 157 EA og 158 EA, hvorved Wolfgang Plasa har nedlagt påstand om udsættelse af gennemførelsen af Kommissionens afgørelse af 8. maj 2008, hvorved sagsøgeren i tjenestens interesse blev overflyttet til Bruxelles (Belgien) med virkning fra den 1. august 2008.

Udfald: Begæringen om foreløbige forholdsregler tages ikke til følge. Afgørelsen om sagens omkostninger udsættes.

Sammendrag

Særlige rettergangsformer – udsættelse af gennemførelse – betingelser for anordning – alvorlig og uoprettelig skade

(Art. 242 EF; Personalerettens procesreglement, art. 102, stk. 2)

Formålet med en sag om foreløbige forholdsregler er ikke at sikre erstatning for et tab, men at sikre virkningen af dommen vedrørende sagens realitet. For at denne målsætning kan opfyldes, skal de begærede forholdsregler være uopsættelige, dvs. at det for at undgå et alvorligt og uopretteligt tab for sagsøgeren er nødvendigt at foreskrive dem og tillægge dem retsvirkninger før afgørelsen i hovedsagen. Den part, der har fremsat begæring om anordning af den foreløbige forholdsregel, skal dokumentere, at vedkommende ikke kan afvente afgørelsen i hovedsagen uden at blive påført en sådan skade.

Herved kan den omstændighed, at en tjenestemand eventuelt ikke er blevet tilknyttet et tjenestested, der svarer til vedkommendes faglige målsætning, ikke påføre ham skade. Afgørelserne om, hvor tjenestemændene skal gøre tjeneste, træffes nemlig af ansættelsesmyndigheden ud fra hensynet til tjenestens interesse, og tjenestemanden har ingen subjektiv ret til at udføre tjeneste et bestemt sted. Tjenestemanden har udelukkende krav på at udføre tjeneste i en stilling, der svarer til vedkommendes lønklasse.

(jf. præmis 34 og 35)

Henvisning til:

Domstolen: 25. marts 1999, sag C-65/99 P(R), Willeme mod Kommissionen, Sml. I, s. 1857, præmis 62.

Retten i Første Instans: 10. september 1999, sag T-173/99 R, Elkaïm og Mazuel mod Kommissionen, Sml. Pers. I-A, s. 155, og II, s. 811, præmis 25; 19. december 2002, sag T-320/02 R, Esch-Leonhardt m.fl. mod ECB, Sml. Pers. I-A, s. 325, og II, s. 1555, præmis 27.