ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (třetího senátu)

10. července 2008

Věc F-61/06

Cathy Sapara

v.

Eurojust

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Přijetí do zaměstnání – Zkušební doba – Prodloužení zkušební doby – Propuštění po uplynutí zkušební doby – Povinnost uvést odůvodnění – Právo na obhajobu – Zjevně nesprávné posouzení – Psychické obtěžování“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se C. Sapara domáhá toho, aby bylo zrušeno rozhodnutí vydané Eurojustem ze dne 6. července 2005, jímž byla propuštěna po ukončení zkušební doby, aby s účinností od 6. července 2005 bylo nařízeno její znovupřijetí k Eurojustu a aby byla Eurojustu uložena povinnost vyplatit jí z titulu náhrady majetkové újmy plat, který by získala od 6. července 2005 do 15. října 2009, jakož i nemajetkovou újmu ohodnocenou předběžně ex aequo et bono na částku 200 000 eur.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady.

Shrnutí

1.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijetí do zaměstnání – Zkušební doba – Rozhodnutí o prodloužení

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 14 třetí pododstavec)

2.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijetí do zaměstnání – Zkušební doba –Zpráva na konci zkušební doby

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 14 třetí pododstavec)

3.      Úředníci – Psychické obtěžování – Pojem

(Služební řád, čl. 12a odst. 3; pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 11 první pododstavec)

4.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijetí do zaměstnání – Zkušební doba – Vyhodnocení výsledků

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 14 třetí pododstavec)

5.      Úředníci – Dočasní zaměstnanci – Přijetí do zaměstnání – Zkušební doba – Negativní hodnocení schopností dotyčné osoby

(Pracovní řád ostatních zaměstnanců, čl. 14 třetí pododstavec)

1.      Ze třetího pododstavce článku 14 pracovního řádu ostatních zaměstnanců lze dovodit, že pokud orgán oprávněný uzavírat pracovní smlouvy rozhodne o prodloužení zkušební doby dočasného zaměstnance ve zkušební době, musí své rozhodnutí opřít o zprávu vyhotovenou na konci zkušební doby. Skutečnost, že nadřízený tohoto zaměstnance toto prodloužení navrhl již v první zprávě vyhotovené v polovině zkušební doby, nepředstavuje porušení tohoto ustanovení, jelikož takové rozhodnutí, ačkoli bylo předčasné, nemůže vyvolávat účinky na postavení dotyčné osoby.

(viz body 54, 56 a 57)

2.      Ačkoli ustanovení třetího pododstavce článku 14 pracovního řádu ostatních zaměstnanců nestanoví výslovně, že v případě prodloužení zkušební doby dočasného zaměstnance ve zkušební době má být při ukončení tohoto prodloužení vyhotovena nová zpráva na konci zkušební doby, nemohou být vykládána tak, že brání administrativě v možnosti vypracovat druhou zprávu na konci uvedeného prodloužení. Pokud totiž bylo rozhodnuto o prodloužení zkušební doby dotyčné osoby, může příslušný orgán vyhotovit druhou zprávu.

(viz bod 60)

Odkazy:

Soudní dvůr: 8. října 1981, Tither v. Komise, 175/80, Recueil, s. 2345, bod 12

3.      I když platí, že základní hodnoty právního řádu Společenství brání tomu, aby určitý úředník žertoval ohledně barvy pleti některého ze svých kolegů, bez ohledu na to, zda se tento skutek opakoval, či nikoli, nemůže být takové jednání, jež je zavrženíhodné a nepřijatelné, přesto kvalifikováno jako psychické obtěžování ve smyslu článku 12a odst. 3 služebního řádu, pokud je prokázáno, že se uvedené žerty neopakovaly a že přestaly, jakmile se proti nim dotčený kolega ohradil.

(viz body 105 až 107)

4.      Vzhledem k velkému prostoru pro uvážení, kterým disponuje administrativa, pokud jde o posouzení schopností a výkonu dočasného zaměstnance ve zkušební době podle zájmu služby, nepřísluší Soudu, aby nahrazoval rozhodnutí orgánů, pokud jde o jejich posouzení výsledku zkušební doby, kromě případu zjevně nesprávného posouzení nebo zneužití pravomoci.

(viz bod 120)

Odkazy:

Soudní dvůr: 13. prosince 1989, Patrinos v. CES, C‑17/88, Recueil, s. 4249, zveřejněné shrnutí, bod 33

Soud prvního stupně: 27. června 2002, Tralli v. ECB, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 a T‑69/01, Recueil FP, s. I‑A‑97 a II‑453, bod 76

5.      Dodržení práv obhajoby ve všech řízeních zahájených proti určité osobě, jejichž výsledkem může být akt nepříznivě zasahující do právního postavení této osoby, představuje základní zásadu práva Společenství. Tato zásada, která odpovídá požadavkům řádné správy, vyžaduje, aby dotčená osoba mohla užitečně vyjádřit svoje stanovisko ke skutečnostem, které jsou jí kladeny za vinu a které mají být základem takového aktu.

V situaci, kdy je dočasný zaměstnanec propuštěn na konci zkušební doby, je naplnění zásady dodržení práv obhajoby zajištěno na základě třetího pododstavce článku 14 pracovního řádu ostatních zaměstnanců, který stanoví, že zpráva, která má být vyhotovena jeden měsíc před skončením zkušební doby, o jeho schopnostech vykonávat povinnosti spojené s jeho funkcí, jakož i o jeho chování a služební výkonnosti „se předá dotyčné osobě a ta má právo se k ní písemně vyjádřit“. Tato zásada naopak od administrativy nevyžaduje, aby dočasného zaměstnance, který podává neuspokojivé pracovní výkony, varovala v průběhu zkušební doby. Ostatně i za předpokladu, že by administrativa neinformovala dotyčnou osobu v průběhu zkušební doby o jeho údajné odborné nezpůsobilosti, nemůže taková okolnost znamenat porušení zásady dodržení práv obhajoby, jelikož zpráva na konci zkušební doby, ze které administrativa vychází při svém návrhu na propuštění, byla dotyčné osobě řádně předána.

(viz body 148 až 150)

Odkazy:

Soudní dvůr: 15. května 1985, Patrinos v. CES, 3/84, Recueil, s. 1421, bod 19; 9. listopadu 2006, Komise v. De Bry, C‑344/05 P, Sb. rozh. s. I‑10915, body 37 a 38

Soud prvního stupně: 5. března 1997, Rozand-Lambiotte v. Komise, T‑96/95, Recueil FP, s. I‑A‑35 a II‑97, bod 102; 8. března 2005, Vlachaki v. Komise, T‑277/03, Sb. VS s. I‑A‑57 a II‑243, bod 64; 10. října 2006, Van der Spree v. Komise, T‑182/04, Sb. VS s. I-A-2-205 a II‑A‑2‑1049, bod 70