AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

15. juuli 2008

Kohtuasi F‑28/08

Michel Pouzol

versus

Euroopa Ühenduste Kontrollikoda

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Enne ühenduste teenistusse astumist omandatud pensioniõiguste ülekandmine – Kinnitavad otsused – Vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, millega M. Pouzol palub eelkõige esiteks tühistada kontrollikoja 29. novembri 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus 10. mai 2007. aasta otsuste peale, millega määrati kindlaks staažilisa ühenduse pensioniõigusliku staaži aastate eest, mis tulenes täiendavate pensioniskeemide raames Prantsusmaal omandatud pensioniõiguste ülekandmisest, ning teiseks lugeda selle ülekandmise alusel tema üldiseks staažilisaks ühenduse pensioniõigusliku staaži aastate eest kümme aastat kolm kuud ja kakskümmend neli päeva.

Otsus: Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Mõista kohtukulud välja hagejalt.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Mõiste – Üksnes varasema akti õiguspärasust kinnitav akt – Välistamine

(Personalieeskirjad, artikli 90 lõige 2 ja artikli 91 lõige 1)

Tühistamishagi otsuse peale, millega vaid kinnitatakse varasemat, tähtajaks vaidlustamata otsust, ei ole vastuvõetav. Kui vaidlustatud õigusakt ei sisalda varasema otsusega võrreldes uusi elemente ja selle andmisele ei eelnenud otsuse adressaadi varasema olukorra tegelikku ja põhjalikku kontrolli, tuleb lähtuda sellest, et tegemist on vaid varasema otsuse kinnitamisega. Sisulise vea parandamist, kui akti enda sisu see ei mõjuta, ei loeta uue otsuse vastuvõtmiseks.

(vt punktid 45, 47 ja 60)

Viited:

Euroopa Kohus: 9. märts 1978, kohtuasi 54/77 : Herpels vs. komisjon (EKL 1978, lk 585, punktid 11–14); 10. detsember 1980, kohtuasi 23/80: Grasselli vs. komisjon (EKL 1980, lk 3709, punkt 18); 11. märts 1986, kohtuasi 294/84: Adams jt vs. komisjon (EKL 1986, lk 977, punktid 14–16); 2. juuni 1994, kohtuasi C‑30/93: AC‑ATEL Electronics Vertriebs (EKL 1994, lk I‑2305, punkt 24).

Esimese Astme Kohus: 14. oktoober 1999, liidetud kohtuasjad T‑191/96 ja T‑106/97: CAS Succhi di Frutta vs. komisjon (EKL 1999, lk II‑3181, punkt 60); 26. oktoober 2000, liidetud kohtuasjad T‑83/99–T‑85/99: Ripa di Meana jt vs. parlament (EKL 2000, lk II‑3493, punktid 33 ja 34).

Avaliku Teenistuse Kohus: 19. detsember 2006, kohtuasi F‑78/06: Suhadolnik vs. Euroopa Kohus (EKL AT 2006, lk I‑A‑1‑191 ja II‑A‑1‑795, punktid 31 ja 32).