BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

(Eerste kamer)

15 juli 2008

Zaak F‑28/08

Michel Pouzol

tegen

Rekenkamer van de Europese Gemeenschappen

„Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Overdracht van vóór indiensttreding bij Gemeenschappen verworven pensioenrechten – Bevestigende besluiten – Niet-ontvankelijkheid”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA en strekkende tot, enerzijds, nietigverklaring van het besluit van de Rekenkamer van 29 november 2007 houdende afwijzing van verzoekers klacht tegen de besluiten van 10 mei 2007 tot vaststelling van de extra communautaire pensioenjaren als gevolg van de overdracht van de pensioenrechten die verzoeker in Frankrijk bij de aanvullende pensioenregeling had verworven en, anderzijds, erkenning dat verzoeker als gevolg van die overdracht recht heeft op in totaal 10 jaar, 3 maanden en 24 dagen aan extra communautaire pensioenjaren.

Beslissing: Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Verzoeker wordt verwezen in de kosten.

Samenvatting

Ambtenaren – Beroep – Bezwarend besluit – Begrip – Louter bevestigende handeling – Daarvan uitgesloten

(Ambtenarenstatuut, art. 90, lid 2, en 91, lid 1)

Een beroep tot nietigverklaring van een besluit dat louter een bevestiging vormt van een niet binnen de gestelde termijn aangevochten eerder besluit, is niet-ontvankelijk. Een besluit vormt een loutere bevestiging van een eerder besluit wanneer het geen enkel nieuw element bevat in vergelijking met een eerdere handeling en niet is voorafgegaan door een daadwerkelijk en diepgaand heronderzoek van de situatie van de adressaat van die eerdere handeling of een heronderzoek op basis van nieuwe elementen. De correctie van een feitelijke fout die geen invloed heeft op de inhoud van de handeling, vormt op zich niet de vaststelling van een nieuw besluit.

(cf. punten 45, 47 en 60)

Referentie:

Hof: 9 maart 1978, Herpels/Commissie, 54/77, Jurispr. blz. 585, punten 11‑14; 10 december 1980, Grasselli/Commissie, 23/80, Jurispr. blz. 3709, punt 18; 11 maart 1986, Adams e.a./Commissie, 294/84, Jurispr. blz. 977, punten 14‑16; 2 juni 1994, AC‑ATEL Electronics Vertriebs, C‑30/93, Jurispr. blz. I‑2305, punt 24

Gerecht van eerste aanleg: 14 oktober 1999, CAS Succhi di Frutta/Commissie, T‑191/96 en T‑106/97, Jurispr. blz. II‑3181, punt 60; 26 oktober 2000, Ripa di Meana e.a./Parlement, T‑83/99‑T‑85/99, Jurispr. blz. II‑3493, punten 33 en 34

Gerecht voor ambtenarenzaken: 19 december 2006, Suhadolnik/Hof van Justitie, F‑78/06, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punten 31 en 32