AVALIKU TEENISTUSE KOHTU PRESIDENDI MÄÄRUS

10. september 2007

Kohtuasi F‑83/07 R

Brigitte Zangerl-Posselt

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Konkurss – Katsetele lubamata jätmine – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Kiireloomulisus – Puudumine

Ese:      EÜ artiklite 242 ja 243 ning EA artiklite 157 ja 158 alusel esitatud hagi, milles B. Zangerl‑Posselt, kes kandideeris Euroopa Ühenduste Personalivaliku Ameti (EPSO) korraldatud avalikul konkursil EPSO/AST/27/06 saksakeelsete assistentide reservnimekirja koostamiseks, palub ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustaval kohtunikul kohustada komisjoni esialgse õiguskaitse korras lubama hagejal osaleda konkursi katsetel.

Otsus: Jätta ajutiste meetmete kohaldamise taotlus rahuldamata. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Meetmed, mis ei mõjuta sisulistes küsimustes tehtavat otsust – Konkursi katsetele esialgse õiguskaitse korras lubamise taotlus – Täitmata tingimus

(EÜ artiklid 242 ja 243; Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 104 lõige 2)

2.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Kohaldamise tingimused – Kiireloomulisus – Raske ja korvamatu kahju – Konkursil osaleva kandidaadi tagasilükkamine – Puudumine

(EÜ artikkel 242; Esimese Astme Kohtu kodukord, artikli 104 lõige 2)