USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

27. září 2007

Věc F-120/06

Noémi Dálnoky

v.

Komise Evropských společenství

„Veřejná služba – Všeobecné výběrové řízení – Oznámení o výběrovém řízení – Přípustnost“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou N. Dálnoky navrhuje zejména zrušení oznámení o výběrovém řízení EPSO/AD/47/06 zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne 21. června 2006 (Úř. věst. C 145 A, s. 1) v rozsahu, v němž vyžaduje důkladnou znalost rumunského jazyka.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Žaloba – Předcházející správní stížnost – Neexistence – Nepřípustnost – Výjimky

(Služební řád úředníků, čl. 90 odst. 2 a čl. 91 odst. 2 a příloha III, čl. 1 odst. 1)

2.      Úředníci – Žaloba – Předmět – Příkaz správnímu orgánu – Nepřípustnost

(Služební řád úředníků, čl. 91)

1.      Podle čl. 91 odst. 2 služebního řádu je žaloba podaná k soudu Společenství přípustná pouze tehdy, byla-li předtím podána stížnost k orgánu oprávněného ke jmenování ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu směřující proti aktu nepříznivě zasahujícímu do právního postavení stěžovatele.

Kromě případu, kdy žaloba směřuje proti aktu, jehož autorem není samotný orgán oprávněný ke jmenování, jako např. rozhodnutí výběrové komise týkající se známkování, má nepodání stížnosti před podáním žaloby ve stanovené lhůtě za následek zjevnou nepřípustnost žaloby.

V tomto ohledu čl. 1 odst. 1 přílohy III služebního řádu stanoví, že vyhlášení otevřeného výběrového řízení je aktem, který přijímá orgán oprávněný ke jmenování. Před napadením vyhlášení otevřeného výběrového řízení tedy musí být podána stížnost podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu.

(viz body 35 až 37)

Odkazy:

Soudní dvůr: 10. června 1987, Pomar v. Komise, 317/85, Recueil, s. 2467, body 11 a 13

Soud prvního stupně: 20. června 1990, Burban v. Parlament, T‑133/89, Recueil, s. II‑245, bod 17; 16. července 1992, Della Pietra v. Komise, T‑1/91, Recueil, s. II‑2145, bod 23; 2. května 2001, Barleycorn Mongolue a Boixader Rivas v. Rada a Parlament, T‑208/00, Recueil FP, s. I‑A‑103 a II‑479, body 30 až 32

2.      Soudu Společenství v rámci přezkumu legality podle článku 91 služebního řádu nepřísluší ukládat úřad povinnosti nebo činit deklaratorní rozhodnutí.

(viz bod 42)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 9. června 1994, X v. Komise, T‑94/92, Recueil FP, s. I‑A‑149 a II‑481, bod 33; 5. listopadu 1996, Mazzocchi-Alemanni v. Komise, T‑21/95 a T‑186/95, Recueil FP, s. I‑A‑501 a II‑1377, bod 44; 12. června 2002, Mellone v. Komise, T‑187/01, Recueil FP, s. I‑A‑81 a II‑389, bod 16; 2. března 2004, Di Marzio v. Komise, T‑14/03, Recueil FP, s. I‑A‑43 a II‑167, bod 63