ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

11 септември 2007 година

Дело F-12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

срещу

Комисия на Европейските общности

„Правна помощ“

Предмет: Молба, с която г‑жа O’Connor иска да ѝ бъде предоставена правна помощ на основание член 94 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд, приложим mutatis mutandis за Съда на публичната служба по силата на член 3, параграф 4 от Решение 2004/752/ЕО, Евратом на Съвета от 2 ноември 2004 година за създаване на Съда на публичната служба на Европейския съюз (ОВ L 333, стp. 7; Специално издание на български език, 2007 г., глава 1, том 5, стр. 142) до влизането в сила на Процедурния правилник на последния.

Решение: Отхвърля молбата за правна помощ.

Резюме

Производство — Молба за безплатна правна помощ — Условия за предоставяне

(член 94, параграф 3 и член 96, параграф 1 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд; член 3, параграф 4 от Решение 2004/752 на Съвета)