VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN ENSIMMÄISEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

11 päivänä syyskuuta 2007

Asia F-12/07 AJ

Elizabeth O’Connor

vastaan

Euroopan yhteisöjen komissio

Maksuton oikeudenkäynti

Aihe: Hakemus, jolla Elizabeth O’Connor pyytää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen, jota Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla sovelletaan mutatis mutandis virkamiestuomioistuimeen, kunnes virkamiestuomioistuimen työjärjestys tulee voimaan, 94 artiklan nojalla maksutonta oikeudenkäyntiä

Ratkaisu: Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus hylätään.

Tiivistelmä

Oikeudenkäyntimenettely – Maksutonta oikeudenkäyntiä koskeva hakemus – Myöntämisedellytykset

(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklan 3 kohta ja 96 artiklan 1 kohta; neuvoston päätöksen2004/752 3 artiklan 4 kohta)