CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS (pirmā palāta)

2007. gada 11. septembrī

Lieta F‑12/07

Elizabeth O’Connor

pret

Eiropas Kopienu Komisiju

Civildienests – Pārējie darbinieki – Secīgi noslēgti pagaidu darbinieka, palīgdarbinieka un līgumdarbinieka līgumi – Maksimālais bezdarbnieka pabalsta piešķiršanas periods – Pieņemamība

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar ko O’Connor lūdz atcelt Komisijas 2006. gada 5. aprīļa lēmumu par 11 mēnešu un 25 dienu noteikšanu kā maksimālo periodu bezdarbnieka pabalsta piešķiršanai

Nolēmums Prasību noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamu un daļēji kā acīmredzami nepamatotu. Komisija sedz visus tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kuri prasītājai varēja rasties saistībā ar viņas pieteikumu par juridisko palīdzību.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki un līgumdarbinieki – Bezdarbnieka pabalsts – Maksimālais izmaksas periods

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 4. punkts, 70. pants un 96. panta 4. punkts)

2.      Tiesvedība – Tiesāšanās izdevumi – Prasība, kas daļēji ir acīmredzami nepieņemama un daļēji – acīmredzami nepamatota

(Pirmās instances tiesas Reglamenta 87. panta 3. punkta pirmā daļa un 94. panta 3. punkts)

1.      Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 4. punkts un 96. panta 4. punkts, kuros ir paredzēts maksimālais periods, kurā attiecīgi bijušais pagaidu darbinieks un bijušais līgumdarbinieks var saņemt bezdarbnieku pabalstu, ko izmaksā Kopienas, neattiecas uz bijušo palīgdarbinieku, kuru, pamatojoties uz minētās kārtības 70. pantu, viņa dienesta iestāde ir piesaistījusi valsts obligātā sociālā nodrošinājuma shēmai un kurš līdz ar to var saņemt bezdarbnieka pabalsta izmaksu vienīgi šīs minētās shēmas ietvaros. Tādējādi Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 28.a panta 4. punktā un 96. panta 4. punktā nav paredzēts, ka iestādei, nosakot maksimālo periodu, kurā var saņemt bezdarbnieku pabalstu, ko izmaksā Kopienas, ir jāņem vērā periodi, kuros minētie darbinieki bija nodarbināti kā palīgdarbinieki.

(skat. 20. punktu)

2.      Gadījumā, kad Civildienesta tiesa atsaka juridisko palīdzību, ja, kā tas ir paredzēts Pirmās instances tiesas Reglamenta 94. panta 3. punktā, prasība šķiet acīmredzami nepieņemama vai acīmredzami nepamatota, procesā, kurā lietu izlemj pēc būtības, tomēr ir jāpiemēro Reglamenta 87. panta 3. punkta pirmā daļa un izņēmuma kārtībā jāpiespriež iestādei segt ne vien savus, bet arī visus prasītāja tiesāšanās izdevumus, tostarp tos, kas tam varēja rasties saistībā ar pieteikumu par juridisko palīdzību, ņemot vērā prasītāja ekonomisko situāciju un apstākli, ka izskatāmajā lietā apstrīdētais lēmums, kurā nebija sniegti paskaidrojumi, ir pretrunā kompetentā dienesta iepriekš sniegtajām norādēm.

(skat. 32. un 33. punktu)