Acțiune introdusă la 9 noiembrie 2009 - Nikolchov/Comisia

(Cauza F-94/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Vladimir Nikolchov (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: B. Lemal, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei din 29 iulie 2009 a AIPN prin care se refuza acordarea diurnei reclamantului în urma recrutării acestuia ca funcționar stagiar la 16 ianuarie 2009

Concluziile reclamantului

Constatarea admisibilității prezentei acțiuni din punctul de vedere al formei;

constatarea încălcării anexei VII la statut, a articolului 10 din anexa VII la statut şi a deciziei Comisiei din 15 aprilie 2004 de adoptare a dispozițiilor generale de aplicare a articolului 7 alineatul (3);

pe cale de consecință, anularea deciziei AIPN (nr. R/9/09) din 29 iulie 2009 de respingere a reclamației reclamantului prin care acesta solicita acordarea diurnei aferente celei de a doua angajări în muncă a acestuia, în temeiul articolului 10 alineatul (2) litera (b) a doua liniuță din anexa VII la statut;

obligarea pârâtei la plata către reclamant a diurnei neplătite, în cuantum de 10 979,43 euro sau a oricărei alte sume stabilite de Tribunal şi a dobânzilor de întârziere de la data formulării reclamației până la plata integrală a sumelor datorate;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________