Жалба, подадена на 9 юли 2009 г. - Saracco/ЕЦБ

(Дело F-66/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Roberta Saracco (Arona, Италия) (представител: F. Parrat, avocat)

Ответник: Европейска централна банка

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на ЕЦБ, с което се отказва на жалбоподателя продължаването на отпуск по лични причини.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на ЕЦБ да се откаже на жалбоподателя отпуск по лични причини от 1 ноември 2008 г.,

при необходимост да се отменят решенията за отказ на преразглеждане и за отхвърляне на жалбата,

да се осъди Европейската централна банка да заплати съдебните разноски.

____________