Skarga wniesiona w dniu 24 czerwca 2009 r. - Birkhoff przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/09)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Gerhard Birkhoff (Weitenau, Niemcy) (przedstawiciel: C. Inzillo, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego o przedłużenie stosowania art. 2 ust. 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego względem jego córki począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. i zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz skarżącego kwot należnych z tego tytułu począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności i w konsekwencji uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 2 kwietnia 2009 r. w zakresie, w jakim jest ona niezgodna z prawem i oczywiście bezzasadna tak w odniesieniu do ram faktycznych jak i prawnych, jak również wszelkich aktów późniejszych lub wcześniejszych, z nią związanych lub z niej wynikających, w szczególności decyzji PMO4 z dnia 14 listopada 2008 r.;

zasądzenie od Komisji zapłaty na rzecz skarżącego niewypłaconych kwot począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r., zrewaloryzowanych i podwyższonych o odsetki podlegające naliczeniu do momentu rzeczywistej zapłaty;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________