Προσφυγή της 6ης Μαρτίου 2009 - Lopez Sanchez κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-19/09)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Carolina Lopez Sanchez (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί μη προαγωγής της προσφεύγουσας στον βαθμό AST 3 στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2008 και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, των αποφάσεων περί προαγωγής στον βαθμό αυτό υπαλλήλων με λιγότερα προσόντα.

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΔΑ περί μη προαγωγής της προσφεύγουσας στον βαθμό AST 3 στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2008 και, εφόσον παρίσταται αναγκαίο, τις αποφάσεις περί προαγωγής στον βαθμό αυτό των υπαλλήλων με λιγότερα προσόντα ·

να καταδικάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

____________