Žaloba podaná 12. novembra 2008 - N/Parlament

(vec F-93/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: N (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie hodnotiacej správy žalobcu za obdobie od 1. januára 2007 do 30. apríla 2007

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zo 4. marca 2008 spôsobujúce žalobcovi ujmu v rozsahu, v ktorom požaduje, aby definitívne schválil a potvrdil svoju hodnotiacu správu za obdobie od 1. januára 2007 do 30. apríla 2007,

zrušiť uvedenú spornú správu,

zrušiť rozhodnutie predsedu Európskeho parlamentu z 25. septembra 2008, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu s cieľom zrušiť napadnuté rozhodnutie,

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________