Жалба, подадена на 3 ноември 2008 г. - P/Парламент

(Дело F-89/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: P (Брюксел, Белгия) (представител: E. Boigelot, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на решението на Парламента за уволнение на жалбоподателя с тримесечно предизвестие, а от друга страна, искане за обезщетение за вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Парламента от 15 април 2008 г. за уволнение на жалбоподателя с тримесечно предизвестие и за незабавното отнемане на достъпа му до Парламента, като му се разпорежда в най-кратки срокове да върне ключовете от кабинета,

поради което, от една страна, жалбоподателят да бъде възстановен във функциите си с обратна сила, на своята длъжност и в своята степен към момента на решението от 15 април 2008 г., и от друга страна, да получи възнаграждението си от 15 юли 2008 г. до датата на действителното му възстановяване, заедно с лихва за забава в размер на 7 % годишно,

ответникът да бъде осъден да заплати като обезщетение за неимуществени вреди и посегателство върху кариерата сума в размер на 10 000 EUR, под условие за увеличаване и/или намаляване в хода на производството,

Европейският парламент да бъде осъден да заплати съдебните разноски.

____________