Sag anlagt den 3. november 2008 - P mod Parlamentet

(Sag F-89/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: P (Bruxelles, Belgien) (ved avocat E. Boigelot)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels annullation af Parlamentets afgørelse om at afskedige sagsøgeren med tre måneders varsel, dels en påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Europa-Parlamentets afgørelse af 15. april 2008 om at afskedige sagsøgeren med tre måneders varsel og om omgående at afskære sagsøgeren fra adgang til Parlamentet ved at pålægge den pågældende snarest at aflevere nøglerne til sit kontor, annulleres.

Følgelig genindsættes sagsøgeren straks i tjenesten i den stilling og i den lønklasse, den pågældende havde på tidspunktet for afgørelsen af 15. april 2008, med tilbagevirkende kraft, og sagsøgerens løn udbetales fra den 15. juli 2008 indtil datoen for den faktiske genindtræden i tjenesten med tillæg af morarenter på 7% årligt.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale en erstatning for tort og for det afbrud, der er forvoldt i pågældendes karriere, på 10 000 EUR med forbehold af forhøjelse og/eller nedsættelse under sagen.

Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________