Skarga wniesiona w dniu 3 listopada 2008 r. - P przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-89/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: P (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: E. Boigelot, avocat)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu o zwolnieniu strony skarżącej z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i po drugie żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu z dnia 15 kwietnia 2008 r. o zwolnieniu strony skarżącej z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia i o pozbawieniu jej ze skutkiem natychmiastowym dostępu do Parlamentu żądając od niej bezzwłocznego zwrotu kluczy do biura;

w konsekwencji po pierwsze przywrócenie strony skarżącej do służby, na jej stanowisko i do grupy zaszeregowania, które miała w dniu wydania decyzji z dnia 15 kwietnia 2008 r., z mocą wsteczną i po drugie przyznanie jej wynagrodzenia od dnia 15 lipca 2008 r. do dnia jej efektywnego przywrócenia do służby, wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 7% rocznie;

zasądzenie od strony pozwanej zapłaty z tytułu naprawienia krzywdy i uszczerbku dla kariery kwoty 10 000 EUR, z zastrzeżeniem podwyższenia bądź obniżenia tej kwoty w trakcie postępowania;

obciążenie Parlamentu kosztami postępowania.

____________