Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 17ης Δεκεμβρίου 2008 - Wenig κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-80/08 R)

(Υπαλληλική υπόθεση - Διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως με την οποία τέθηκε σε αργία ο προσφεύγων - Επείγον - Δεν συντρέχει)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αιτών: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet, δικηγόροι)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (εκπρόσωποι: J. Currall και D. Martin)

Αντικείμενο

Αίτηση αναστολής εκτελέσεως της αποφάσεως της Επιτροπής, της 18ης Σεπτεμβρίου 2008, με την οποία τέθηκε σε αργία αορίστου χρόνου ο προσφεύγων και διατάχθηκε η παρακράτηση 1000 ευρώ ανά μήνα επί των αποδοχών του για μέγιστη περίοδο έξι μηνών.

Διατακτικό

Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης:

Απορρίπτει την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

____________