Rozsudok Súdu pre verejnú službu (druhá komora) z 5. novembra 2008 - Avanzata a i./Komisia

(vec F-48/06)1

(Verejná služba - Zmluvní zamestnanci - Zaradenie a odmena - Bývalí zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje luxemburské právo)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Eric Avanzata s bydliskom v Hussigny (Francúzsko) a 20 ďalších zmluvných zamestnancov (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: J. Currall a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Zrušenie rozhodnutí Komisie o určení podmienok zamestnávania žalobcov, najmä ich funkčnej skupiny, platovej triedy, platového stupňa a odmeny, tak ako sú stanovené v ich zmluvách zmluvných zamestnancov

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 154, 1.7.2006, s. 26.