Talan väckt den 30 december 2008 - Angelidis mot parlamentet

(Mål F-104/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Angel Angelidis (Luxembourg, Luxembourg) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Förevarande mål gäller för det första, ogiltigförklaring av meddelande om ledig tjänst nr 12564 som utfärdades av Europaparlamentets ordförande den 26 februari 2008 avseende tjänsten som direktör för Generaldirektoratet för EU-intern politik - Direktorat D för budgetfrågor, samt av det anställningsförfarande som inleddes genom detta meddelande, och för det andra beslutet att avslå sökandens ansökning till tjänsten som direktör med ansvar för budgetfrågor vid Generaldirektoratet för EU-intern politik och utse en annan sökande till denna tjänst. Detta mål gäller slutligen ansökan om ersättning för den ideella och materiella skada som sökanden har lidit, samt om att sökanden ska befordras till direktörsgrad "ad personam".

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 23 september 2008 och följaktligen meddelande om ledig tjänst nr 12564 som utfärdades av Europaparlamentets ordförande den 26 februari 2008 avseende tjänsten som direktör för Generaldirektoratet för EU-intern politik - Direktorat D för budgetfrågor,

följaktligen, ogiltigförklara det anställningsförfarande som inleddes genom detta meddelande, genom förflyttning eller befordran,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 21 november 2008 om utnämning av direktör med ansvar för budgetfrågor vid Generaldirektoratet för EU-intern politik, samt beslutet att inte utnämna sökanden till den tjänsten,

förplikta svaranden att betala ersättning för den ideella och materiella skada som sökanden har lidit, samt för kränkningen av sökandens rätt att göra karriär, med ett belopp på 25 000 euro, med förbehåll för en eventuell höjning eller sänkning under förfarandets gång, och med beaktande av bland annat att förstainstansrättens dom av den 13 september 2007 inte genomfördes korrekt, att det förekommit ett allvarligt maktmissbruk och de förhållanden under vilka den nya omtvistade utnämningen ägde rum,

i vilket fall som helst, och åtminstone, befordra sökanden till direktörsgrad "ad personam" med anledning av den allvarliga kränkningen av sökandens rätt att göra karriär i den mån parlamentet orättfärdigt beslutat att inte befordra sökanden till en högre lönegrad, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________