Skarga wniesiona w dniu 25 czerwca 2009 r. - Strack przeciwko Komisji

(Sprawa F-61/09)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Guido Strack (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciel: H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej o odrzuceniu wniosku skarżącego o udzielenie mu dostępu do dokumentów.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności wyraźnych i dorozumianych decyzji strony pozwanej, w szczególności decyzji dotyczących dostępu do dokumentów z dnia 12 września 2008 r., z dnia 3 października 2008 r. i z dnia 14 listopada 2008 r., decyzji wydanej przez pana Jansena w dniu 19 września 2008 r. i w razie potrzeby wydanego w dniu 25 marca 2009 r. potwierdzenia odrzucenia zażalenia nr R/554/08 złożonego przez skarżącego, w zakresie w jakim ograniczono w nich lub odmówiono skarżącemu prawa do pełnego wglądu do znajdujących się w posiadaniu strony pozwanej informacji i dokumentów go dotyczących oraz do należycie prowadzonych, jednolitych, zrozumiałych dla skarżącego w zakresie treści i formy i dostępnych, a więc odpowiadających wymogom ustanowionym w art. 26 i 26a regulaminu pracowniczego i w miarę potrzeby podlegających uprzednim zmianom, akt osobowych, medycznych i innych i co za tym idzie odrzucono przynajmniej częściowo wnioski skarżącego, złożone przezeń między innymi w dniu 10 lipca 2008 r., w dniu 19 września 2008 r. i w dniu 28 listopada 2008 r.;

nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu odszkodowania w wysokości podlegającej swobodnemu ustaleniu przez Sąd, jednak nie niższej niż 2500 EUR z powodu przedstawionego w skardze niezgodnego z prawem zachowania pozwanej;

nakazanie stronie pozwanej zapłaty skarżącemu comiesięcznego odszkodowania od chwili wniesienia niniejszej skargi do umożliwienia mu rzeczywistego i całkowitego dostępu do wszystkich spornych informacji i dokumentów oraz jego akt osobowych i medycznych, przy czym wysokość tego odszkodowania podlega swobodnemu ustaleniu przez Sąd, powinna jednak być nie niższa niż 200 EUR;

nakazanie stronie pozwanej zwrotu skarżącemu poniesionych przezeń kosztów i wydatków w związku z niezbędnym wglądem do akt, odpowiadającego prawom do podróży służbowej, ewentualnie na tej samej podstawie kosztów, które skarżący już poniósł w związku z przyjazdem do Luksemburga w dniu 12 września 2008 r. i w dniu 14 listopada 2008 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________